Åh nej! Var är JavaScript?
Din webbläsare har inte JavaScript aktiverat eller stöder inte JavaScript. Vänligen aktivera JavaScript i din webbläsare för att visa denna webbplats ordentligt, eller uppgradera till en webbläsare som stöder JavaScript.

Västerås

Västmanland

021 - 64121

Växeln

VaD Är OzON - o₃?

Ozon (O₃) är en färglös till blå gas med en skarp lukt.
Ozon finns naturligt på hög höjd i stratosfären, ca 15-40 kilometer från jordytan. Gasen absorberar UV-strålning.

Exponering för Ozon kan orsaka huvudvärk, hosta, torr hals, andfåddhet, en tung känsla i bröstet och vätska i lungorna. Högre exponeringsnivåer kan leda till allvarligare symtom. Kronisk exponering kan leda till astma.

Man är enligt lag ansvarig för att anställda inte utsätts för hälsorisker i sin arbetsmiljö. Ozon är en del av det.

Film på hur det kan se ut vid en Ventilationsrengöring
Ozon - O₃

Vad är det som gör Ozon - O₃ så unikt?

Eftersom Ozon är en starkt oxiderande gas kan den bryta ned och neutralisera oönskade lukter, mikroorganismer, virus, bakterier, allergener etc. snabbt och effektivt. Ozonet kommer åt i skrymslen och vrår där man själv inte når.

Ozon är kortlivat och mycket instabilt, det bryts snabbt och spontant ner till en vanlig syremolekyl (O2). Olika flyktiga organiska ämnen (VOC) och formaldehyder kan produceras om Ozon inte hinner reagera med något ämne. Ozon framställs med elektriska urladdningar (s.k. Corona-urladdning) eller genom att luft bestrålas med ultraviolett (UV)-ljus.

Man använder Ozon i många branscher. När man använder en laserskrivare eller kopiator så kan man känna av en mycket speciell lukt, och det är Ozon.
I restaurangkök och storkök använder man det för att reducera lukter från matoset och framför allt till fettreducering i Imkanalen.
Det används även för att sanera luft och dricksvatten, i industriell avfallshantering, oljor, blekning och vaxer och för att tillverka andra kemikalier.

Info Grafik VOCs

Vilka riskerar att utsättas för Ozon?

Några exempel på grupper som riskerar att exponeras för Ozon är följande,

 • Restaurang och Kökspersonal med Ozonbaserade fetreduceringssystem
 • Personal som arbetar mycket med eller nära skrivare och kopiatorer
 • Utomhusarbetare i områden med höga Ozonhalter
 • Fabriksarbetare i pappers- och massabruk
 • Arbetare i avloppsreningsverk
 • Fiskeriarbetare som behandlar lagringsvatten
 • Sanerare
 • Alla som är nära Ozongeneratorer

Marknära Ozon

Marknära ozon (även kallat markozon eller troposfäriskt ozon) är Ozon nära jordytan. Marknära Ozon ses som en växthusgas. Marknära Ozon bildas bland annat när solljuset möter bilavgaser och i förorenad luft under inverkan av solljus. Föroreningar som kväveoxider och flyktiga organiska ämnen (VOC) från såväl naturliga som mänskliga källor bidrar till att marknära Ozon bildas.

Vad kan hända om man exponeras för Ozon?

Ozon kan vid kontakt orsaka irritation och brinnande känsla i halsen, näsa och ögon, hosta, trötthet och andningsbesvär. Vid höga halter och långexponeringstid kan Ozon orsaka lungfunktionstörningar samt förgiftning.

Ozon är inte bara farligt i höga koncentrationer utan det minskar också produktiviteten. Era arbetstagare får en nedsatt arbetsförmåga plus att det försämrar deras förmåga att fatta rätt och bra beslut i verksamheten.

Man är enligt lag ansvarig för att anställda inte utsätts för hälsorisker i sin arbetsmiljö.

Gränsvärden för Ozon

Exponeringsperiod Värde - Koncentration
8 timmars medelvärde (nivågränsvärde) 0,1 ppm 0,2 mg/m³
15 minuter medelvärde (korttidsgränsvärde) 0,3 ppm 0,6 mg/m³
Hur farligt kan lite luftföroreningar egentligen vara?

Man räknar med att Inomhusluftkvaliten ofta är 5-100 ggr sämre än utomhusluften. Vanligaste spannet ligger runt 3-10ggr sämre inomhusluft.

I Norden spenderar vi i snitt hela 80-90% inomhus.

Info Grafik Tid Spenderat Luftföroreningar är det största miljöhotet mot folkhälsan, men det kan vi förebygga!
Luftföroreningar bidrar till hjärtsjukdomar, stroke, lungcancer & luftvägssjukdomar.
Luftföroreningar hotar också ekonomin, livsmedelssäkerheten och miljön.
Luftföroreningar hotar barnens rätt till en trygg tillvaro i Skolor och Hem!

I en artikel publicerad 2022-06-28 från EEA så står luftföroreningar för 10% av samtliga cancerfall i Europa. Osynligt och subtilt tar skämd luft en ofattbar siffra liv!

7 600 beräknas dö i förtid varje år på grund av luftföroreningar i Sverige.
Lägger man till Radon så blir det hela 8 100 människor som avlider av luftföroreningar, i Sverige varje år!.

Dålig IAQ - Inomhusluftkvalitet kan vi på Krya Hem eliminera och /eller förebygga!

Källor,
Arbetsmiljöverket, WHO, FN - Förenta Nationerna, Umeå universitet, SR, Internetmedicin, Folkhälsomyndigheten, Unicef, Karolinska Institutet , Boverket.
 • PM25PM2.5
 • SulphurSO2
 • VOCVOC
 • OzoneO3
 • PM10PM10
 • CO2CO2
 • RadonRadon

Skydda anställda, familjen och dig själv från föroreningar inomhus.

 • Förbättrad inlärningsförmåga
 • Ökad prestation
 • Mer produktivitet
 • Positivare närvaro
 • Mindre frånvaro

Riskera inte varandras hälsa i onödan.

Att förstå luftkvaliteten är det första steget för att skydda sig mot föroreningar.

Först när man vet vad luften innehåller så kan man göra något åt det.

Luftföroreningar ökar risken för lung och luftvägssjukdomar samt cancer, demens, diabetes, artrit, ischemi, förmaksflimmer, hjärtsvikt och stroke.

Förutom risken för hjärt och kärlsjukdomar samt lung och luftvägssjukdomar, påverkar oren luft även orken, inlärningsförmågan, prestationen och därmed produktiviteten.

Gaser som NO2, SO2, CO, CO2, O3, Rn finns i princip alltid runt oss.

Genomföring av luftkvalitetskontroller samt att hålla Ventilationen ren är det bästa sättet att hålla sig kry och så säker som möjligt från luftföroreningar.

 • PM25PM2.5
 • PM10PM10
 • TVOCTVOC
 • CO2CO2
 • SulphurSO2
 • OzoneO3
 • RadonRadon
Radonmätning

Var 10e år
Nya fastigheter
Nya byggnader

Ansvar

Alla har ett ansvar för sin egna, anställdas samt sina nära och käras hälsa.
Ingen ska behöva bo eller arbeta i Radon.

Imkanaler

Brandrisk -
Inomhusmiljö +
2 års intervaller

Kök

Imkanalsrengöringar görs för att reducera övertändningsrisker samt att främja en Kry inomhusmiljö.

Ventilation

Frånluft
Tilluft
Hela System

Byggnadens Lungor

Ventilationen mäts och underhålls för att kontrollera så att luftväxlingen fungerar ändamålsenligt.

Fukt, CO2, VOCs

Fukt = Mögelrisk
CO2 = Trötthet
VOCs = Kemikalier

Luftföroreningar

Fukt skapar grogrund för mögel vid höga nivåer. CO2 och VOCs är båda värden på olika föroreningar.

KONtROlleRA VOC fÖR HäLsAN!
Informationsfilm om luften i lungorna

Nedan visas en informationsfilm som heter The Air We Breathe Inside Your Lungs (Eng).
Spela upp filmklippet genom att trycka på playknappen i bilden nedanför.

För ett normalt hushåll rekommenderar Krya Hem att man inte väntar längre än 2 år med Ventilationskontroller. Vi värnar om en god inomhusmiljö och vill främja folkhäslan!

När bör man testa IAQ - inomhusluftkvaliteten?

Vi på Krya Hem anser att om man inte känner till sina luftvärden så är det alltid bra och testa sin IAQ - inomhusluftkvalitet! Det kan vara allt från Radon, O₃, CO₂ till VOCs, Fukt och Mögel!

Det finns flera symptom som indikerar höga VOC nivåer

   Vaknar du outvilad och känner att du inte har sovit bra?
   Tappar du energi fort när du är i hemmet eller på kontoret?
   Känner du att det är svårt med koncentrationen när du är på kontoret?
   Har du ständiga bihåleinflammationer eller rinnande näsa?
   Hostar du mycket eller har svårt att andas?
   Har du ofta ont i huvudet?
   Blir du eller dina barn sjuka mycket?
   Känner du unken doft när du kommer in i kontoret eller hemmet?
   Blir det snabbt mycket damm på möbler och golv?
   Får du bara en allmän känsla av att något i luften inte känns bra?

Om man svarar ja på något av ovanstående, så är ett luftkvalitetstest som utförs under professionell metodik och med hjälp av den senaste tekniken, en investering som är väl värt besväret! Ni kan beställa våra tjänster via Prislista eller Butik.

Kontakta oss för rådgivning eller för offerter.

Att få Vår Hjälp Behöver Inte Vara Svårare Än 1 - 2 - 3!
Beställ eller Kontakta Krya Hem för rådgivning & offerter - Steg 1 för ett friskare hem
Steg 1
Beställ eller Kontakta oss

Beställ önskad tjänst via Prislista eller Butik. Kontakta oss för Rådgivning och Offertförfrågan.

Servicetekniker underättas - Steg 2 för ett friskare hem
Steg 2
Servicetekniker underrättas

Med kännedom om er beställning åker vi och utför det beställda uppdraget på utsatt tid.

Gratulerar, byggnaden är nu Kryare! - Steg 3 för ett friskare hem
Tack, nu är er byggnad Kry!

Vi skriver ett protokoll och skickar ett Certifikat. Nu kan ni njuta av en kryare och säkrare inomhusmiljö!

Steg 3

Beställ via vår Butik alternativt Kontakta Oss

För mer information kan ni titta på denna film från American Lung Association

Filmen belyser viktiga hälsoaspekter att ta i betänkande när det gäller hälsa, luft och inomhusmiljö.
Forskningen går ständigt framåt med nya rön.