Åh nej! Var är JavaScript?
Din webbläsare har inte JavaScript aktiverat eller stöder inte JavaScript. Vänligen aktivera JavaScript i din webbläsare för att visa denna webbplats ordentligt, eller uppgradera till en webbläsare som stöder JavaScript.

Butik

Butiken

Västerås

Västmanland

021 - 64 121

Växeln

Kontakt

E-post

Allmänna Villkor

Allmänna Villkor

Avtalstid

Avtalet avser en period om 2 år.
Krya Hem AB kommer att ta kontakt med beställaren mot slutet av eller strax efter att den perioden har löpt ut för en uppdatering och en förfrågan om att boka in en ny service.

Tjänsteavtal

Faktureras enligt överenskommelse.
Alla listade priser är inklusive moms och exklusive skattereduktion.
Prislistan revideras löpande, nya uppdateringar hittas alltid på Hemsidan.

Betalning sker mot faktura eller förskott

Vi erbjuder digital faktura via epost samt pappersfaktura.
Beloppet på beställda tjänster skall finnas tillgängligt på Plusgiro 192 19 25-2 senast 15 dagar efter utförd service om inget annat är avtalat eller specificerat på fakturan.
Vid förskottsbetalning sker en bokning av service inte innan pengarna med angivet OCR/Meddelande finns på Plusgiro 192 19 25-2
Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag.
Krya Hem AB kräver vid försenad betalning rätt till ersättning för påminnelseavgift enlig gällande lag.

Utförandebevis

Ett Digitalt Certifikat från Krya Hem AB skickas till er först när vi erhållit betalning för tjänsten.

Komplettering av utförande

En kompletterande service till beställaren sker senast 30 dagar efter utförd service i de fall beställaren och Verksamhetschefen är eniga om att en bristande service från Krya Hem AB föreligger.

Ångerrätt

Enligt 2 kap 4 § 1 p. Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) gäller inte ångerrätt för ingånget avtal då tjänsterna är av sådan art att de undantas från lagens tillämpningsområde.
I och med avtalets ingående samtycker beställaren till att ångerrätten inte skall gälla.

Framkörningsavgift

I händelse av att ingen är hemma när vi anländer på överenskommen tid kommer vi att fakturera en framkörningsavgift på 500kr plus moms.

Minderåriga

För försäljning till minderåriga kräver vi målsmans godkännande.

Personuppgifter

Person- och företagsuppgifter lagras, krypteras och behandlas konfidentiellt av Krya Hem AB i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204).
Krya Hem AB är personuppgiftsansvarig för behandlingarna och har rätt att använda dessa personuppgifter för att lagra nödvändig information för att kunna fullfölja våra skyldigheter och åtaganden mot både myndigheter och beställare.
Personuppgifter som lagras är förnamn, efternamn, adress, epost, telefonnummer, personnummer och fastighetsbeteckning.
Mer information hittar ni under vår Integritetspolicy
Beställaren ger vid beställning av tjänsterna sitt samtycke till behandling av personuppgifter i enlighet med ovanstående.

Ansvarsbegränsning

Krya Hem AB ansvarar ej för hur beställaren använder eller tillämpar de beställda tjänsterna och har heller inget ansvar gentemot tredje man för beställarens tillämpning eller användning.
Krya Hem AB ansvarar inte för eventuella ändringar och tillägg som beställaren gör i samband med de beställda tjänsternas nyttjande.
Innehållet i de dokument som ingår i tjänsterna är baserade på svensk lag och rätt som tillämpas av svenska rättsvårdande myndigheter senast vid det tillfälle beställaren fick åtkomst till dem.
Krya Hem AB kan ej ansvara för nedladdade dokuments riktighet i framtiden.
Krya Hem AB kan ej ansvara för en ostyrkt påstådd skada, förlust eller kostnad som direkt eller indirekt sägs bero på Krya Hem ABs tjänster.

Intellektuella rättigheter och nyttjanderätt

Krya Hem AB, eller dess licensgivare, äger samtliga intellektuella rättigheter inkluderat men inte begränsat till upphovsrätten varumärket Krya Hem AB och Bättre Hem Underhåll och Miljö samt andra varumärken eller produktnamn Krya Hem AB från tid till annan kan komma att använda i tillhandahållna dokument, utrustning, programvara, logotyper, grafik, manualer eller annan information.
Beställaren erhåller nyttjanderätt till de beställda tjänsterna i den omfattning som är överenskommet vid tecknandet av avtalet.

Tekniska hinder

Krya Hem AB ansvarar ej för eventuella brister och begränsningar i beställarens utrustning eller förhindrande eller begränsande förutsättningar i hemmet.
Krya Hem ABs tjänster förutsätter att beställaren har erforderlig teknisk standard samt rätt förutsättningar för att kunna utföra beställda tjänster.

Force majeure

Parterna är befriade från ansvar gällande brott mot avtalet orsakat av omständigheter utanför parts kontroll, såsom störningar eller avbrott i publika data- eller telenät, olyckshändelse, brand, åsknedslag, explosion, krig, upplopp, översvämning, naturkatastrof, arbetskonflikt (oavsett om den omfattar parts personal eller ej) eller ändrad myndighetsbestämmelse eller myndighets ingripande.
För att sådan omständighet skall få åberopas som befrielsegrund skall part underrätta den andre parten utan dröjsmål.
Parts åliggande enligt avtal återinträder så fort sådan omständighet som nämnts ej längre föreligger.

Kundtjänst

Krya Hem ABs kundtjänst tillhandahåller alltid support under vardagar mellan 08-17 på normal kontorstid.
Under helger har supporten stängt men kontoret@kryahem.se övervakas av våran jour alla timmar på dynget, alla dagar i veckan för ärenden som kan hanteras på epost.

Avtal vs Allmänna villkor

Vid motstridigheter i ett Avtal och Allmänna villkor skall Avtalets bestämmelser äga företräde.
I övrigt hänvisas till tillämpliga delar i Krya Hem ABs Allmänna villkor.

Tillämplig lag och tvister

Avtal och Allmänna villkor skall tolkas och tillämpas enligt svensk materiell rätt.
Tvist med anledning härom skall slutligen avgöras genom allmän domstol i Västerås Tingsrätt som första instans.