Åh nej! Var är JavaScript?
Din webbläsare har inte JavaScript aktiverat eller stöder inte JavaScript. Vänligen aktivera JavaScript i din webbläsare för att visa denna webbplats ordentligt, eller uppgradera till en webbläsare som stöder JavaScript.

Butik

Butiken

Västerås

Västmanland

021 - 64 121

Växeln

Kontakt

E-post

Systematiskt brandskyddsarbete

Kravet för SBA gäller alla arbetsplatser, företag och organisationer, oberoende av storlek och verksamhet.

För att uppfylla kraven som lagen ställer, ska du upprätta ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA).

Vad är systematiskt brandskyddsarbete (SBA)?

Vad innebär systematiskt brandskyddsarbete?

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) är en process som innebär att en organisation eller verksamhet systematiskt planerar och genomför åtgärder för att förebygga och hantera brandrisker och för att säkerställa en säker och trygg miljö för människor och egendom.

Syftet med SBA är att minska risken för bränder och att förbereda organisationen för att hantera brandincidenter på ett effektivt sätt om de inträffar.

Hur utförs en brandskyddsbesiktning?

En brandskyddsbesiktning är en noggrann granskning av en byggnad eller verksamhet för att säkerställa att den uppfyller gällande brandskyddsföreskrifter och att det finns adekvata brandskyddsåtgärder på plats för att minimera brandrisker och skydda människor och egendom. Processen för en brandskyddsbesiktning kan variera beroende på plats, regelverk och typ av byggnad eller verksamhet, men följande är de allmänna stegen som normalt ingår i en sådan besiktning:

 • Planering: Vi planerar tidpunkten för besiktningen med ägaren eller företrädaren för byggnaden eller verksamheten.
 • Förberedelse: Innan besiktningen äger rum måste ägaren eller ansvarig för byggnaden eller verksamheten se till att all nödvändig dokumentation är tillgänglig. Det kan inkludera ritningar, planer för brandskyddsåtgärder, utbildningsdokument och rapporter från tidigare besiktningar.
 • Fysisk besiktning: Besiktningsmannen besöker platsen och inspekterar byggnaden och dess omgivningar noggrant. Under besiktningen granskas olika aspekter av brandskydd, inklusive brandsläckningsutrustning, brandvarnare, nödutgångar, utrymningsvägar, branddörrar, ventilationssystem, elektriska installationer, brandfarliga material och andra faktorer som kan påverka brandsäkerheten.
 • Dokumentgranskning: Besiktningsmannen kan intervjua personalen eller de som är ansvariga för verksamheten för att få information om brandskyddsprocedurer, utbildning och andra relevanta frågor.
 • Rapportering: Efter besiktningen sammanställer besiktningsmannen en rapport som dokumenterar resultaten av besiktningen. Rapporten kan inkludera eventuella brister i brandskyddet och rekommendationer för åtgärder som behöver vidtas för att förbättra brandsäkerheten.
 • Uppföljning och efterlevnad: Efter att besiktningen är klar och rapporten har lämnats, måste ägaren eller företrädaren för byggnaden eller verksamheten vidta åtgärder för att åtgärda eventuella brister som har identifierats under besiktningen. Det kan inkludera reparation eller utbyte av brandskyddsutrustning, utbildning av personal eller uppdatering av brandskyddsplaner.

Det är viktigt att följa upp och se till att alla rekommenderade åtgärder vidtas för att säkerställa att brandskyddet är tillfredsställande och att byggnaden eller verksamheten är i överensstämmelse med gällande föreskrifter. I vissa fall kan besiktningarna vara obligatoriska och krävas enligt lag. Det är viktigt att samarbeta med besiktningsmännen för att säkerställa att brandskyddsbesiktningen utförs enligt rätt förfarande och tidtabell.

Vad menar man med Brandskydd?

Brandskydd avser åtgärder, system, och metoder som implementeras för att förebygga, detektera, kontrollera och bekämpa bränder. Syftet med brandskydd är att minimera risken för bränder och minska konsekvenserna om en brand skulle inträffa. Brandskydd är av största vikt för att skydda människors liv, egendom och miljön.

Vad säger lagen om brandskydd?
Vad säger lagen om brandskydd?

Enligt 2 kap. 2 § i lagen om skydd mot olyckor, LSO är du som ägare eller användare av byggnader och anläggningar, skyldig att se till att utrustning för släckning av brand fungerar, samt att förebygga och begränsa skador vid brand.

Det finns också en rad föreskrifter och regler för de olika brandskyddens utformning, både på svensk nivå och EU-nivå.

Brandskydd kategoriseras i två grupper - Aktivt och Passivt brandskydd, som i samverkan gör att man uppnår ett bra brandskydd.

Vad är aktivt brandskydd?

Ett aktivt brandskydd aktiveras i händelse av brand. Manövreringen kan vara manuell, men är allt som oftast automatisk. Det kan vara exempelvis:

 • Brandlarm
 • Branddörrar
 • Första hjälpen-kit
 • Brandsläckare
 • Brandgardiner
 • Rökluckor / Rökgasluckor

Det är viktigt att byggnadens aktiva brandskydd är uppdaterat och att man är säker på att det fungerar. Ett vanligt förekommande test är brandövningar när brandlarmet startas och man övar på att utrymma. Men det är också viktigt att man utför service och inspektion av den övriga utrustningen, och att man till exempel alltid säkerställer att innehållet i Första hjälpen-väskan är påfyllt.

Vad är passivt brandskydd?

Passivt brandskydd refererar till de åtgärder och material som används i byggnadskonstruktionen för att förhindra spridningen av en brand, begränsa dess påverkan och ge skydd åt människor och egendom i händelse av en brand. Det passiva brandskyddet är inriktat på att skapa brandresistenta barriärer som inte nödvändigtvis kräver någon aktiv intervention, som släckningssystem. Istället fungerar de passiva åtgärderna konstant och passivt för att sakta ner brandens framfart och minimera dess skadliga effekter.

Kan Ni Verkligen Slappna av Idag?
 • hazzard

  Dödsfall

  7 600 beräknas dö i förtid varje år på grund av luftföroreningar i Sverige. Lägger man till Radon så blir det hela 8 100 människor som avlider av luftföroreningar, i Sverige varje år!

 • PM1.png

  PM1

  Partiklar (PM) mindre än 1 mikron i storlek kallas PM1 (ibland PM 1.0). PM1 anses vara särskilt farligt på grund av sin extremt lilla storlek.

 • PM 10.png

  PM10

  PM10 är grovt damm som kan bestå av hundratals olika typer av kemikalier, antingen från en direkt källa eller från kemiska reaktioner.

 • PM 2.5.png

  PM2.5

  PM2.5 är ett fint damm som dagligen drabbar fler människor än många andra föroreningskällor.

 • co2

  CO₂ - Koldioxid

  Höga nivåer av CO2 minskar inlärningsförmågan, prestationen och produktiviteten.

 • VOCs

  VOC / TVOC

  Flyktiga organiska ämnen - VOCs släpps ut från ett brett utbud av vissa fasta ämnen eller vätskor som numrerar i tusentals.

 • Ozone

  Ozon (O₃)

  Exponering för Ozon kan orsaka huvudvärk, hosta, torr hals, andfåddhet, en tung känsla i bröstet och vätska i lungorna.

 • Luftfuktighet

  Luftfuktighet

  Man utsätter sitt immunförsvar och därmed hälsan för fara, om luftfuktigheten inte hålls innanför 40-60%

 • Inomhustemperatur

  Temperatur

  Riktvärdet för temperaturen inomhus är 18°C när det gäller den operativa temperaturen. Detta är ungefär 20°C lufttemperatur.

 • iAQ - Inomhusluftkvalitet

  Inomhusluftkvalitet - IAQ

  IAQ är känt för att påverka hälsan, komforten och välbefinnandet hos personer i en byggnad. Dålig inomhusluftkvalitet har kopplats till sjukbyggnadssyndrom, minskad produktivitet och försämrad inlärning.

 • icon-co2.png

  CO2

 • icon-PM10.png

  PM10

 • icon-PM25.png

  PM2.5

 • icon-PM1.png

  PM1

 • icon-VOC.png

  VOC / TVOC

 • icon-humidity.png

  Luftfuktigthet

 • icon-thermo.png

  Temperatur

 • icon-aqiindoors.png

  IAQ - Inhomhusluftkvalitet

Radonmätning

Var 10e år
Nya fastigheter
Nya byggnader

Ansvar

Alla har ett ansvar för sin egna, anställdas samt sina nära och käras hälsa.
Ingen ska behöva bo eller arbeta i Radon.

Imkanaler

Brandrisk -
Inomhusmiljö +
2 års intervaller

Kök

Imkanalsrengöringar görs för att reducera övertändningsrisker samt att främja en Kry inomhusmiljö.

Ventilation

Frånluft
Tilluft
Hela System

Byggnadens Lungor

Ventilationen mäts och underhålls för att kontrollera så att luftväxlingen fungerar ändamålsenligt.

Fukt, CO2, VOCs

Fukt = Mögelrisk
CO2 = Trötthet
VOCs = Kemikalier

Luftföroreningar

Fukt skapar grogrund för mögel vid höga nivåer. CO2 och VOCs är båda värden på olika föroreningar.

KONtROlleRA VOC fÖR HäLsAN!
Informationsfilm om luften i lungorna

Nedan visas en informationsfilm som heter The Air We Breathe Inside Your Lungs (Eng).
Spela upp filmklippet genom att trycka på playknappen i bilden nedanför.

För ett normalt hushåll rekommenderar Krya Hem att man inte väntar längre än 2 år med Ventilationskontroller. Vi värnar om en god inomhusmiljö och vill främja folkhäslan!

När bör man testa IAQ - inomhusluftkvaliteten?

Vi på Krya Hem anser att om man inte känner till sina luftvärden så är det alltid bra och testa sin IAQ - inomhusluftkvalitet! Det kan vara allt från Radon, O₃, CO₂ till VOCs, Fukt och Mögel!

Det finns flera symptom som indikerar höga VOC nivåer

   Vaknar du outvilad och känner att du inte har sovit bra?
   Tappar du energi fort när du är i hemmet eller på kontoret?
   Känner du att det är svårt med koncentrationen när du är på kontoret?
   Har du ständiga bihåleinflammationer eller rinnande näsa?
   Hostar du mycket eller har svårt att andas?
   Har du ofta ont i huvudet?
   Blir du eller dina barn sjuka mycket?
   Känner du unken doft när du kommer in i kontoret eller hemmet?
   Blir det snabbt mycket damm på möbler och golv?
   Får du bara en allmän känsla av att något i luften inte känns bra?

Om man svarar ja på något av ovanstående, så är ett luftkvalitetstest som utförs under professionell metodik och med hjälp av den senaste tekniken, en investering som är väl värt besväret! Ni kan beställa våra tjänster via Prislista eller Butik.

Kontakta oss för rådgivning eller för offerter.

Att få vår hjälp är lika enkelt som 1 - 2 - 3!
Beställ eller Kontakta Krya Hem för rådgivning eller offertförfrågan - Steg 1 för ett friskare hem
Steg 1
Beställ eller Kontakta oss

Beställ önskad tjänst via Prislista eller Butik. Kontakta oss för Rådgivning eller Offertförfrågan.

Servicetekniker underättas - Steg 2 för ett friskare hem
Steg 2
Servicetekniker underrättas

Med kännedom om er beställning åker vi och utför det beställda uppdraget på utsatt tid.

Gratulerar, byggnaden är nu Kryare! - Steg 3 för ett friskare hem
Tack, nu är er byggnad Kry!

Vi skriver ett protokoll och skapar ett Certifikat. Nu kan ni njuta av en kryare och säkrare inomhusmiljö!

Steg 3

Beställ via vår Butik alternativt Kontakta Oss

Information från American Lung Association - Hur inomhusluften påverkar oss.
Filmen belyser viktiga hälsoaspekter att ta i betänkande när det gäller hälsa, luft och inomhusmiljö.
Forskningen går ständigt framåt med nya rön.