Åh nej! Var är JavaScript?
Din webbläsare har inte JavaScript aktiverat eller stöder inte JavaScript. Vänligen aktivera JavaScript i din webbläsare för att visa denna webbplats ordentligt, eller uppgradera till en webbläsare som stöder JavaScript.

Butik

Butiken

Västerås

Västmanland

021 - 64 121

Växeln

Kontakt

E-post

Allt om Ventilation

Ventilation betyder luftväxling, det vill säga att förorenad luft inomhus byts ut mot frisk och ren uteluft.

Ofta används ordet ventilation också för ventilationssystem, det vill säga system som ger luftväxling. Ventilationssystem styr hur luften tillförs och distribueras i byggnader.

Film på hur det kan se ut vid en Ventilationsrengöring
Allt om Ventilation
Info Grafik Skorstensverkan Info Grafik Modernare lösningar
Ventilation förr och nu

Förr i tiden använde byggnader världen över uteslutande arkitektoniska medel för att skapa en naturlig ventilation.

Det är en princip som ofta förlitar sig på Skorstenseffekten a.k.a. Skorstensverkan där luft sugs ut från byggnader på grund av temperaturskillnaden mellan inomhusluften och utomhusluften och denna effekt förstärks av en varm skorsten.

I varma årstider eller klimat är Skorstenseffekten begränsad eftersom temperaturskillnaderna är små och skorstenarna används sällan eller inte alls.

I en publikation från 1931 drog den Svenske Bostadsingenjören Sven Romedahl slutsatsen att när byggnader börjar skjuta i höjden krympte rummen som ett resultat av flera ventilationskanaler.

Sven Romedahl introducerade vad som kallades overflow principen. Den var avsedd för flerbostadshus och gick ut på att friskluft leddes in i rena rum och sedan vidare in i mindre rena rum innan luften lämna byggnaden.

I praktiken betyder det oftast att friskluften tas in i bostaden via sovrum och vardagsrum och sugs ut via Toaletter, Badrum, Tvättstugor och Kök.

Efterkrigstiden medförde en stor efterfrågan på nya bostadshus och byggnader för andra ändamål. För att hålla nere byggkostnaderna sänktes innertaket, vilket ledde till att behovet av en väl fungerande ventilation ökade.

I stora delar av Europa användes oftast Amerikansk ventilationsteknik med både mekanisk tilluft och frånluft.

Sven Romedahls idé om mekanisk bostadsventilation revolutionerade och rationaliserade snabbt bostadsbyggandet här i Sverige.

Rengöring av Ventilation

Utan regelbundet underhåll av filter samt rengöringar av Ventilationskanalerna tappar ett Ventilationssystem ca 30% av sin kapacitet redan efter 2 - 3 år.

Otillräcklig Ventilation orsakar hälsoproblem för både människor och byggnader.
Radon, Mögel, Fukt, Astma, Irriterade ögon, Trötthet, Huvudvärk, Klåda/Utslag, Koncentrationssvårigheter, Slemhinneirritation, Allergier & Luftvägsinfektioner är bara några effekter av undermålig Ventilation!

Illustration friskluft
Illustration av besvär
Illustration ventilationsfilter

Själva Ventilationskanalerna och eventuella Ventilationsfilter blir till en föroreningskälla om man inte utför Rengöring av Ventilationen och byter filter vid behov. Föroreningarna kan vara i form av mögel och tillväxt av bla. mikroorganismer.

Krya Hem anser att lika självklart som städning är ska även Ventilationsrengöringar vara. Ventilationen blir energieffektivare, miljövänligare och tillför mer friskluft samt byter ut förbrukad och förorenad luft på ett ändamålsenlig vis.

Hur mycket luft omsätter en människa per dygn?

En genomsnittlig vuxen, när den vilar, andas in och andas ut cirka 25,000 gånger om dagen, det blir totalt cirka 7 - 8 liter luft per minut vilket motsvarar cirka 11,000 liter luft per dag.

Föreställ er att ni skulle dricka ca 11,000 liter förorenat vatten per dag!

Illustration ventilationsfilter

Undertryck eller Övertryck?

Det är viktigt att Ventilationen växlar luften på ett bra sätt och efter de förutsättningar som finns. Genom att t.ex. minska undertrycket minskar man även inläckaget av jordluft vilket i sin tur reducerar bl. a. Radonhalter.

Illustration spridning av skadliga partiklar i människokroppen

Läs gärna mer under Radonmätningar, CO₂ Mätningar, VOC - Mätningar, Mögelbesiktningar, Ozonmätningar.

Hur ofta ska man rengöra byggnadens Ventilation?

Hur ofta en kontroll och rengöring behöver göras är beroende på vilket ventilationssystem man har samt belastningsgrad.
Om man har mindre kanaldimensioner installerad med en hög belastning så kan Ventilationen behöva service lite oftare.
Krya Hem rekommenderar att man kontrollerar Ventilationen med ett intervall på 1 - 3 år.

Hur ser rekomendationerna för rengöring av Ventilationen ut?

Det finns en hel del generella rekommendationer för Ventilationsrengöringar.
Krya Hem utgår från det vi anser vara bäst för den Svenska folkhälsan.
Ventilationen förlorar upp till 30% av sin kapacitet redan efter 2-3 år.
För oss på Krya Hem innebär det att man bör kontrollera sin ventilation på 1 - 3 års intervaller.

Läs gärna mer på Boverket

Radonmätning

Var 10e år
Nya fastigheter
Nya byggnader

Ansvar

Alla har ett ansvar för sin egna och sina nära och käras hälsa.
Man vill inte bo eller arbeta i Radonhus.

Imkanaler

Brandrisk -
Inomhusmiljö +
2 års intervaller

Kök

Imkanalsrengöringar görs för att reducera övertändningsrisker samt att främja en Kry inomhusmiljö.

Ventilation

Frånluft
Tilluft
Hela System

Byggnadens Lungor

Ventilationen mäts och underhålls för att kontrollera så att luftväxlingen fungerar ändamålsenligt.

Fukt, CO2, VOCs

Fukt = Mögelrisk
CO2 = Trötthet
VOCs = Kemikalier

Luftföroreningar

Fukt skapar grogrund för mögel vid höga nivåer. CO2 och VOCs är båda värden på olika föroreningar.

Kan Ni Verkligen Slappna av Idag?
 • hazzard

  Dödsfall

  7 600 beräknas dö i förtid varje år på grund av luftföroreningar i Sverige. Lägger man till Radon så blir det hela 8 100 människor som avlider av luftföroreningar, i Sverige varje år!

 • PM1.png

  PM1

  Partiklar (PM) mindre än 1 mikron i storlek kallas PM1 (ibland PM 1.0). PM1 anses vara särskilt farligt på grund av sin extremt lilla storlek.

 • PM 10.png

  PM10

  PM10 är grovt damm som kan bestå av hundratals olika typer av kemikalier, antingen från en direkt källa eller från kemiska reaktioner.

 • PM 2.5.png

  PM2.5

  PM2.5 är ett fint damm som dagligen drabbar fler människor än många andra föroreningskällor.

 • co2

  CO₂ - Koldioxid

  Höga nivåer av CO2 minskar inlärningsförmågan, prestationen och produktiviteten.

 • VOCs

  VOC / TVOC

  Flyktiga organiska ämnen - VOCs släpps ut från ett brett utbud av vissa fasta ämnen eller vätskor som numrerar i tusentals.

 • Ozone

  Ozon (O₃)

  Exponering för Ozon kan orsaka huvudvärk, hosta, torr hals, andfåddhet, en tung känsla i bröstet och vätska i lungorna.

 • Luftfuktighet

  Luftfuktighet

  Man utsätter sitt immunförsvar och därmed hälsan för fara, om luftfuktigheten inte hålls innanför 40-60%

 • Inomhustemperatur

  Temperatur

  Riktvärdet för temperaturen inomhus är 18°C när det gäller den operativa temperaturen. Detta är ungefär 20°C lufttemperatur.

 • iAQ - Inomhusluftkvalitet

  Inomhusluftkvalitet - IAQ

  IAQ är känt för att påverka hälsan, komforten och välbefinnandet hos personer i en byggnad. Dålig inomhusluftkvalitet har kopplats till sjukbyggnadssyndrom, minskad produktivitet och försämrad inlärning.

 • icon-co2.png

  CO2

 • icon-PM10.png

  PM10

 • icon-PM25.png

  PM2.5

 • icon-PM1.png

  PM1

 • icon-VOC.png

  VOC / TVOC

 • icon-humidity.png

  Luftfuktigthet

 • icon-thermo.png

  Temperatur

 • icon-aqiindoors.png

  IAQ - Inhomhusluftkvalitet

Ventilation utan värmeåtervinning
Självdragsventilation

Självdragsventilation benämns ofta som S-Ventilation. Detta var den vanligaste ventilationen i flerbostadshus och småhus fram till 1976. För att fungera med dagens krav på flöden så krävs det att huset förbrukar en hel del värmeenergi.

Kall utomhusluft tas in via antingen otätheter i huset eller via friskluftsventiler i bostadsrum. Luften blandas sedan och värms upp av inomhusluften varpå den stiger och förs ut via ventilationskanaler som finns i kök, wc och badrum.

Denna typ av ventilation fungerar som bäst på vintern när det är skillnaden mellan inom- och utomhustemperaturen är stor. Den fungerar som sämst på sommaren när det är lika varmt inne som ute. Oavsett så är ventilationen svår att styra och reglera efter behov.

Som regel fungerar ventilationen väl i dessa byggnader fram till dess att renoveringar oavsiktligt stör den ursprungliga balansen i ventilationen. Detta kan ske genom att värmekällan byts eller att man tilläggsisolerar och då även tätar huset för att hålla värmen inne.

Ventilation med självdrag kan också få hjälp av vind eller eldrivna fläktar för att suga ut luften. Detta kallas då förstärkt självdragsventilation.

Frånluftsventilation

Ventilation som använder fläktar för att garantera rätt luftflöden kallas mekanisk ventilation. En sådan ventilation är mekanisk frånluftsventilation som benämns F-Ventilation.

F-Ventilation använder en fläkt som suger oftast ut luften ur huset från kök, bad och wc. Luften kommer in via friskluftsventiler som ofta är placerade i eller i närheten till fönster. Fönsterventiler/spaltventiler sitter i fönster och väggventiler ofta ovanför i närheten till fönster.

Med F-Ventilation är det lättare att garantera en fullgod ventilation i hela huset. Det kräver att det finns en väldimensionerad värmekälla som kan hantera att luft med minusgrader tillåts komma in i huset utan att boendekomforten blir lidande.

En variant på F-ventilation är FT-ventilation. Detta system har både fläktstyrt frånluftsflöde såväl som tilluftsflöden.

Ventilation med värmeåtervinning
Decentraliserad ventilation

Under 2000-talet har det skett en stor utveckling inom decentraliserad ventilation. Ventilationsenheterna som placeras i ytterväggarna med varsin effektiv fläkt, vanligen i kombination med en keramisk värmeväxlare. Denna värmeväxlare arbetar med så kallad regenerativ värmeåtervinning. Som regel finns det en ventilationsenhet i varje rum men i större rum kan det behövas mer än en.

Man installerar helt enkelt så många som behövs för att uppnå det luftombyte som räcker eller krävs (minst en per rum) beroende på om det är renovering eller nybyggnad.

Principen är precis densamma, kontrollerade till och frånluftsflöden med värmeåtervinning, men helt utan rördragning, läs mer om decentraliserad ventilation.

FTX-System

Dessa kanalbaserade system började utvecklas på 70-80 talet.

Ett FTX-aggregat placeras centralt i huset och ansluts till samtliga rum med kanaler.

Tilluft till sovrum och vardagsrum och frånluft från kök, tvättstuga och badrum.

I aggregatet återvinns värmen inne från huset och luften filtreras.

FTX-aggregaten har utvecklas mycket och idag har de flesta en effektiv värmeåtervinning på mellan 80-90%.

På senare tid har mer fokus lagts på energiförbrukningen och ett FTX-system med kanaler drar i sammanhanget mer energi då det måste transportera luften i långa kanaler.

Värmeåtervinning med F-Luft

FX-Ventilation är en av de vanligare formerna av ventilation som byggs in i moderna småhus och flerbostadshus. Man sparar energi genom värmeåtervinningen, men förlorar också energi på att huset tillförs kall luft direkt utifrån utan att denna värms upp först.

Ventilation av denna typen är en vidareutveckling av F-Ventilationen. Istället för att bara suga ut den varma inomhusluften väljer man att återvinna denna genom en värmeväxlare. Detta kallas FX-Ventilation.

Värmeåtervinningen i ventilationen återför värmeenergin till ett vattenburet värmesystem som sedan tillsammans med eltillskott står för uppvärmningen.

 • PM25PM2.5
 • SulphurSO2
 • VOCVOC
 • OzoneO3
 • PM10PM10
 • CO2CO2
 • RadonRadon

Skydda anställda, familjen och dig själv från föroreningar inomhus.

 • Förbättrad inlärningsförmåga
 • Ökad prestation
 • Mer produktivitet
 • Positivare närvaro
 • Mindre frånvaro

Riskera inte varandras hälsa i onödan.

Att förstå luftkvaliteten är det första steget för att skydda sig mot föroreningar.

Först när man vet vad luften innehåller så kan man göra något åt det.

Luftföroreningar ökar risken för lung och luftvägssjukdomar samt cancer, demens, diabetes, artrit, ischemi, förmaksflimmer, hjärtsvikt och stroke.

Förutom risken för hjärt och kärlsjukdomar samt lung och luftvägssjukdomar, påverkar oren luft även orken, inlärningsförmågan, prestationen och därmed produktiviteten.

Gaser som NO2, SO2, CO, CO2, O3, Rn finns i princip alltid runt oss.

Genomföring av luftkvalitetskontroller samt att hålla Ventilationen ren är det bästa sättet att hålla sig kry och så säker som möjligt från luftföroreningar.

 • PM25PM2.5
 • PM10PM10
 • TVOCTVOC
 • CO2CO2
 • SulphurSO2
 • OzoneO3
 • RadonRadon

Varför är det viktigt att göra rent Ventilationen?

Nedan visas ett filmklipp på hur det såg ut när vi började rensa en Imkanal på fett, damm & partiklar i en äldre skorsten som genomgått regelbunden service.

För ett normalt hushåll rekommenderar Krya Hem att man inte väntar längre än 2 år. Vi värnar om en god inomhusmiljö och vill främja folkhäslan!

Varför städar man Ventilationen?

Dålig ventilation kan leda till olika skador, såväl på huset som personer i det.

• Damm och luftpartiklar kan leda till inandningsproblem och respiratoriska problem. Det finns även risk att man utvecklar Astma & Allergier.

• Koldioxid, som är det vi andas ut, och därmed hela tiden skapas i en innemiljö, är negativt för att vi vill ha syre i luften för att få energi.
För mycket koldioxid i luften leder till att man blir trött och irriterad. Om du märkt att du blivit trött i ett klassrum eller på soffan på eftermiddagen när hela familjen är hemma så kan det vara för att mängden koldioxid har varit allt för hög.

• Fukt angriper trädetaljer, lister, fönsterkarmar, dörrar osv, förutom att dessa blir skadade & svällande, så kan för mycket fukt leda till mögel och svampangrepp. Mögel bildar mykotoxiner, gifter i gasform, som sprids via luften och kan leda till allergier och hälsobesvär, och i vissa fall även orsaka cancer.

Du får det fuktigare inomhus med en dålig ventilation.

Källor
Internetmedicin & Folkhälsomyndigheten

Hälsorisker med dålig ventilation?

Dålig eller otillräcklig ventilation kan orsaka stora hälsoproblem som kan leda till,

• Trötthet
• Huvudvärk
• Minskad koncentration
• Ökad irritation i slemhinnor
• Återkommande luftvägsinfektioner

Dessutom påverkar ventilationen prestationsförmågan och produktiviteten. Särskilt utsatta är personer med astma och allergi, men även personer som inte har dessa sjukdomar kan få hälsoproblem om ventilationen är dålig.

Ventilationen ska göra det möjligt för alla att leva i en hälsosam inomhusmiljö, då den hjälper mot följande,

• Allergiframkallande damm och pollenföroreningar
• Fukt,svamp & mögelföroreningar
• Miljöföroreningar
• Cancerframkallande Radon föroreningar
• Skadligt damm och förorenad luft
• VOC - Volatile Organic Compounds

Källa : Karolinska Institutet

Att få vår hjälp är lika enkelt som 1 - 2 - 3!
Beställ eller Kontakta Krya Hem för rådgivning eller offertförfrågan - Steg 1 för ett friskare hem
Steg 1
Beställ eller Kontakta oss

Beställ önskad tjänst via Prislista eller Butik. Kontakta oss för Rådgivning eller Offertförfrågan.

Servicetekniker underättas - Steg 2 för ett friskare hem
Steg 2
Servicetekniker underrättas

Med kännedom om er beställning åker vi och utför det beställda uppdraget på utsatt tid.

Gratulerar, byggnaden är nu Kryare! - Steg 3 för ett friskare hem
Tack, nu är er byggnad Kry!

Vi skriver ett protokoll och skapar ett Certifikat. Nu kan ni njuta av en kryare och säkrare inomhusmiljö!

Steg 3

Beställ via vår Butik alternativt Kontakta Oss

För mer information kan ni titta på denna film från American Lung Association

Filmen belyser verkligen viktiga hälsoaspekter att ta i betänkande när det gäller luft och inomhusmiljö. Forskningen går ständigt framåt med nya rön.