Åh nej! Var är JavaScript?
Din webbläsare har inte JavaScript aktiverat eller stöder inte JavaScript. Vänligen aktivera JavaScript i din webbläsare för att visa denna webbplats ordentligt, eller uppgradera till en webbläsare som stöder JavaScript.

Butik

Butiken

Västerås

Västmanland

021 - 64 121

Växeln

Kontakt

E-post

AllT Om ImKanAleR

Imkanal är en Ventilationskanal som för bort Matos, Partiklar, Fukt och Damm från ett utrymme avsett för matlagning.

Ett annat ord för Imkanal är kökskanal.

Imkanaler i kök ska utformas så att dem har en fullgod uppfångningsförmåga vid matlagningsplatsen.

Varför kallas Ventilationen ovan spisen i köket för Imkanal?
Motsvarande kanal i badrum/wc har inte förärats detsamma utan kallas endast för Ventilationskanal.

Huvudsyftet med Imkanalen är att få bort den så kallade matlagnings-imman. Imman i det här fallet inkluderar matfett, VOCs, partiklar och annat som uppstår vid matlagning.

Alla Imkanaler ska vara placerade och utformade så att de är åtkomliga för underhåll och rensning.

Film på hur det kan se ut vid en Imkanalsrengöring
Rengöring och Underhåll av Imkanaler

Rengöring och underhåll av Imkanaler

Vägledning

Imkanaler ska kunna rengöras enligt vad som anges för respektive klass.
Utförandet av kanalsystemet vid torr och våt rengöringsteknik skiljer sig vad gäller hanteringen och avledningen av tvättvätska och restprodukter, inte vad gäller rensluckors placering eller antal.

Lämpliga utföranden av rensluckor och andra underhållskomponenter framgår av SS-EN 12097:2006, Luftbehandling - Ventilationskanaler - Krav på kanalkomponenter för underlättande av underhåll.

Anvisning för torr rengöringsteknik

Imkanalen ska vara utförd så att rengöring av samtliga inre kanalytor är möjligt. Rensluckor, dräneringspunkter och andra rengörings, tillträdes och underhållskomponenter ska bestå av material som svarar mot imkanalens klassbeteckning och Imkanalens skydd mot brandspridning.

Anvisning, våt rengöringsteknik

Imkanalsystemet ska kunna rengöras genom våt rengöringsteknik. Imkanalsystemet ska vara monterat med lutning mot dräneringspunkter. Erforderlig lutning ska vara tillräcklig för att avleda vätska. Lutningen ska minst vara större än kanalmaterialets råhet i millimeter per meter.

Fläktar och aggregat ska vara placerade högre än toppen av den till aggregatet anslutna vertikala kanalen för att möjliggöra dränering av vätska från fläkt/aggregatrum till fettavskiljare, om förbindelse mellan fläkten eller aggregatet och fettavskiljaren inte kan anordnas på annat sätt. Dräneringspunkter ska vara försedda med avstängningsbara kulventiler.

Om dräneringspunkter eftermonteras ska kanalsystemet först genomsköljas med vatten. Vattenansamlingar i kanalsystemet utvisar därefter lämpliga placeringar för dräneringspunkterna.

Placering av rensluckor
 • Vid riktningsändringar överstigande 45°
 • Så rensavståndet är maximalt 7,5 meter på horisontell rak kanalsträcka
 • Vid dräneringspunkter
 • Före och efter komponent monterad i kanal
 • I toppen och botten av vertikal kanal
 • På sidan eller ovanför kanal
 • Rengöringsfrekvens av Imkanaler

  För Restauranger, Storkök och därmed jämförbara utrymmen ska Imkanalen normalt rengöras minst 3 gånger per år. En kommun kan besluta om annat intervall, av brandskyddsmässiga skäl.

  För Kontor, Lokaler, Bostadsrättsföreningar och Styrelser som har ansvaret för underhållet av Imkanaler rekommenderar vi på Krya Hem att man följer MSBs 2 års intervaller för Imkanaler enligt MSBFS2014:6 under MSBFS2014:6 - §10.

  För privatpersoner rekommenderar vi på Krya Hem att man följer MSBs 2 års intervaller för Imkanaler enligt MSBFS2014:6 under §10.

  Vad finns det för grundkrav på en Imkanal?

  Imkanalen i sig ska inte sprida en brand vidare i ett tidigt skede.
  För Storkök ska Imkanalen därför stå emot brand i 60 minuter och Imkanaler i bostäder ska motstå brand i 15 minuter.
  Själva anslutningslangen till fläkten i bostäder får vara av en sämre kvalitet men ska ändå vara svårantändbar - minsta brandtekniska klass E.

  Klassificering av Imkanaler
  • Klass 1a Fettbrandsbeständiga imkanaler som genomgått godkänd provning enligt ISO 6944-2, för matlagning i ugnar som drivs genom förbränning av fasta, flytande eller gasformiga bränslen samt för all annan typ av matlagning.

  • Klass 1b Brandgasbeständiga imkanaler som invändigt i hela sin längd förses med ett släckningssystem som med tillräcklig förmåga, med hänsyn taget till brandbelastningen i avsättningarna i kanalen, begränsar risken för att brand i avsättningarna inuti kanalen sprids genom kanalsystemet eller utanför kanalsystemet.

  • Klass 2a Brandgasbeständiga imkanaler för storkök där matlagningen i sig leder till ringa brännbara beläggningar inuti imkanalen, till exempel kök som enbart används för uppvärmning, kokning, och kök som endast används i begränsad omfattning, exempelvis vid enstaka tillfällen.

  • Klass 2b Brandgasbeständiga imkanaler för storkök där filtreringssystem till exempel med hjälp av uv-ljus- eller ozonreningsteknik effektivt minskar risken för att brännbara avsättningar i kanalsystemet bildas. Fettfilter får ej räknas in vid klassningen av kanalen.

  • Klass 3 Brandgasbeständiga imkanaler för matlagning på hushållsspisar i bostäder, kontor och arbetslokaler som är avsedda för annan verksamhet än bespisning.

  Brandtestester av Imkanaler

  Imkanalsbränder är ett inte problem som är begränsat till Sverige. Internationellt har flera stora bränder med omfattande konsekvenser medfört ett behov av tydliga krav på materialkvalitén för kanalsystem som används till Imkanaler. Därför har en internationell provningsstandard ISO-6944-2:2009, tagits fram för att kunna prova lämpligheten hos olika kanalmaterial.

  Med stöd av ISO-6944-2:2009 har man utfört tester för tre vanliga kanaltyper, inhandlade på lokal marknad. Samtliga kanaler isolerades i brandklass EI60, 100 millimeter mineralullsisolering, vilket vid provningstillfället var krav enligt BBR.

  Testmetoden gick ut på att man i början värmer upp kanalen till normal driftstemperatur. Sedan höjer man snabbt temperaturen för att motsvara förhållanden vid brand, till exempel från en fritös, som sprider sig till kanalen. Kanalen ska då klara av temperaturer som motsvarar brinnande fett under 30 minuter. Under provningstiden måste kanalen vara så tät att inget läcker ut. Den får inte heller ramla ner eller kollapsa.

  Ingen av de vanligaste kanalerna klarade ISO testet!

  Slutsatsen från Krya Hem är därför att många Imkanaler behöver rengöras ofta om dem inte är utförda i rostfritt stål!
  Rengöring på 1 - 2 års intervaller är Krya Hems rekommendation för alla, dvs. om man inte bedriver Storkök eller liknande!

  Brandtest generic Spirorör - ISO-6944-2:2009

  Brandtest generic Tunnplåtskanal - ISO-6944-2:2009

  Brandtest generic Svartplåtskanal - ISO-6944-2:2009

  Lathund för Imkanaler

  Klass

  1a- fast & flytande förbränning

  1a- el- och gasdrift

  1b

  2a

  2b

  3

  Område

  Valfri storköksutrustning för all typ av matlagning, inklusive kolgrillar och vedugnar.

  Valfri storköksutrusning, utom sådan utrustning som drivs med fasta eller flytande bränslen, typ kolgrillar och vedugnar.

  Valfri storköksutrustning som drivs av el eller gas om kanalsystemet förses med

  ett invändigt släckningssystem.

  Elektriska pizzaugnar, bageriugnar, bakeoffugnar, varmluftsugnar, infragrillar, kebabgrillar, uppvärmningskök, kokgrytor och dyl. Undervisningskök i skolor. Intermittent matlagning i caféer och liknande.

  Valfri storköksutrustning som drivs av el eller gas under förutsättning att ett uv-ljus-, ozonreningssystem eller liknande installeras.

  Matlagning på hushållsspisar i bostäder, kontor och arbetslokaler.

  Begränsningar

  Verksamheten kan förändras utan att klassifieringen påverkas.

  Verksamheten kan förändras utan att klassifieringen påverkas. Dock ej tillåtet att ansluta kolgrillar eller vedugnar.

  Det är inte tillåtet att installera kolgrillar eller vedugnar.

  Det är inte tillåtet att installera storköksutrustning för matlagning enligt klass 1a, 1b eller 2b.

  Det är inte tillåtet att installera kolgrillar eller vedugnar.

  Det är inte tillåtet att installera storköksutrustning för matlagning enligt klass 1a, 1b, 2a eller 2b.

  Avluftsplacering

  Avluften ska mynna 1,0 m över taktäckning och över nock.

  Avluften ska mynna 300 mm över taktäckning.

  Avluften ska mynna 300 mm över taktäckning.

  Avluften ska mynna 300 mm över taktäckning.

  Avluften kan placeras på lämplig plats utifrån brand- och ev. hygienkrav.

  Avluften kan placeras på lämplig plats utifrån brand- och ev. hygienkrav.

  Skydd mot brandspridning inom kök/ brandcell

  EI60-isolering. Brandskyddsavstånd 50 mm

  Oisolerat (E60) Brandskyddsavstånd 100 mm

  Oisolerat (E60) Brandskyddsavstånd 100 mm

  Oisolerat (E60) Brandskyddsavstånd 100 mm

  Oisolerat (E60) Brandskyddsavstånd 100 mm

  Oisolerat (E15)

  Brandskyddsavstånd 30 mm

  Skydd mot brandspridning utom kök/brandcell

  EI60-isolering. Brandskyddsavstånd 50 mm

  EI30 eller EI60-isolering.

  Brandskyddsavstånd 50 mm

  EI30 eller EI60-isolering.

  EI30 eller EI60-isolering.

  EI15, EI30 eller EI60-isolering.

  Upphängning

  Motsvarande brandteknisk byggnadsklass och brandcellsklass.

  Motsvarande brandteknisk byggnadsklass och brandcellsklass.

  Motsvarande brandteknisk byggnadsklass och brandcellsklass.

  Motsvarande brandteknisk byggnadsklass och brandcellsklass.

  Motsvarande brandteknisk byggnadsklass och brandcellsklass.

  Anslutning andra kanaler

  Andra kanaler får ej anslutas till systemet.

  Andra kanaler får anslutas till systemet. Rengöring får dock ej försvåras.

  Andra kanaler får anslutas till systemet. Rengöring får dock ej försvåras.

  Andra kanaler får anslutas till systemet. Rengöring får dock ej försvåras.

  Imkanalen får ingå i annat system.

  Anslutning Värmeåtervinning

  Systemet får ej anslutas till värmeåtervinning.

  Systemet kan anslutas till värmeåtervinning, beakta brand- eller funktionsrisk.

  Systemet kan anslutas till värmeåtervinning, beakta brand- eller funktionsrisk.

  Systemet kan anslutas till värmeåtervinning, beakta brand- eller funktionsrisk.

  Systemet kan anslutas till värmeåtervinning, beakta brand- eller funktionsrisk. Vid uv/ozon får det inte finnas risk för luftöverföring.

  Systemet kan anslutas till värmeåtervinning.

  Brand / brandgasspjäll

  Får inte användas.

  Får inte användas.

  Får användas.

  Får användas.

  Får användas.

  Täthet

  Täthetsklass C, samt vätsketätt utförande, vti.

  Täthetsklass C, samt vätsketätt utförande, vti.

  Täthetsklass C

  Täthetsklass C, alt. vti

  Täthetsklass C

  Rengöring

  Våt rengöringsteknik

  Våt rengöringsteknik

  Torr rengöringsteknik

  Torr alt. våt rengöringsteknik

  Torr rengöringsteknik

  Materialkrav

  Rostfritt stål

  Valfritt varmförzinkad stålplåt, svartplåt eller rostfritt

  Valfritt varmförzinkad stålplåt, svartplåt eller rostfritt

  Valfritt varmförzinkad stålplåt, svartplåt eller rostfritt. Helst rostfritt vid sektioner som utsätts för höga ozonvärden.

  Valfritt varmförzinkad stålplåt, svartplåt eller rostfritt

  Isolering

  Klass A2-s1, d0, utan genomgående skarvar.

  Klass A2-s1, d0, utan genomgående skarvar.

  Klass A2-s1, d0, utan genomgående skarvar.

  Klass A2-s1, d0, utan genomgående skarvar.

  Klass A2-s1, d0, utan genomgående skarvar.

  Fogning

  Bultade flänsförband, eller enligt tillverkarens anvisningar.

  Blindnit, plåtskruv, gejdskarv eller liknande.

  Blindnit, plåtskruv, gejdskarv eller liknande.

  Blindnit, plåtskruv, gejdskarv eller liknande.

  Blindnit, plåtskruv, gejdskarv eller liknande.

  Kan man göra något för att minska fettet?

  För Storkök, Restauranger eller liknande rekomenderar vi på Krya Hem att man använder någon form av fettavskiljningssystem eller fettreduceringssystem. Det kan bestå av flera komponenter som har till syfte att reducera mängden fett i kökets Frånluftssystem och Imkanaler.

  Fördelarna med ett fetreduceringssystem kan vara,

  • Minskning av brandrisk i Imkanalen och luftkanaler
  • Minskning av rengöringsfrekvensen genom att hålla Imkanalen renare från fettbeläggningar
  • Möjliggör och underlättar för värmeåtervinning i ventilationssystemet genom att skydda värmeväxlaren från fettansamlingar
  • Reducering av lukt från matlagningen
  • Bättre hygien i köket
  • Bättre luft för alla i lokalen

  Mycket av innehållet och informationen ovan baserar sig på Branschrekommendationen Imkanal 2012:2.

  Branschrekommendationen Imkanal 2012:2 har utarbetats av Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund, Entreprenörföretagen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Brandskyddsföreningen Sverige, Lindab, Fläkt Woods, Hallströms Verkstäder, Profiduct, Svensk Ventilation, Paroc samt Fluetec. Arbetsmiljöverket, Boverket och Brandkonsulten AB har lämnat synpunkter på branschrekommendationen.

  Källor : Imkanal.se - Branchstandarder, Boverket, MSBFS2014:6 §10, SRVFS 2004:3, SFS 2003:778 och Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.
Radonmätning

Var 10e år
Nya fastigheter
Nya byggnader

Ansvar

Alla har ett ansvar för sin egna och sina nära och käras hälsa.
Man vill inte bo eller arbeta i Radonhus.

Imkanaler

Brandrisk -
Inomhusmiljö +
2 års intervaller

Kök

Imkanalsrengöringar görs för att reducera övertändningsrisker samt att främja en Kry inomhusmiljö.

Ventilation

Frånluft
Tilluft
Hela System

Byggnadens Lungor

Ventilationen mäts och underhålls för att kontrollera så att luftväxlingen fungerar ändamålsenligt.

Fukt, CO2, VOCs

Fukt = Mögelrisk
CO2 = Trötthet
VOCs = Kemikalier

Luftföroreningar

Fukt skapar grogrund för mögel vid höga nivåer. CO2 och VOCs är båda värden på olika föroreningar.

Varför gör man rent Imkanalen?

Om smutsen och fettet inte tas bort regelbundet så kan det uppstå en påtagligt större risk för spridning av en brand, dvs om olyckan skulle vara framme i köket, givetvis även av hygieniska skäl.

En brand från köket kan fortplanta sig i röret väldigt snabbt då fett brinner mycket bra.
Fett från Imkanalen kan droppa ned på en varm spisplatta och fatta eld.

Lejonparten av alla bränder i hemmet uppstår i köket, Spridning av dessa bränder pga smutsig Imkanal är en vanlig förstärkare som lätt kan göra att hela huset blir övertänt.

Regelbunden service och underhåll av din ventilation är även viktigt för att på sikt undvika ett ohälsosamt inomhusklimat som, förutom att det kan leda till stora materiella kostnader så kan det även leda till allergier, astma, huvudvärk, trötthet och hudbesvär med mera!.

En rengöring kan också förlänga livslängden för både köksfläkten och Imkanalen vilket gör att det blir betyligt mer ekonomiskt, miljövänligare, säkrare och hälsosammare att ha ett regelbundet underhåll av Imkanalen.

Varför är det mitt ansvar?

Sedan 2004 ansvarar privata fastighetsägare och lägenhetsinnehavare för att Imkanalen underhålls. Det finns ingen lag som säger att privatpersoner måste rengöra Imkanalen med en bestämd regelbundenhet.

Enligt lagen om skydd mot olyckor har du som fastighetsägare ansvar för brandskyddet i din fastighet.
Du ska se till att utrustning för släckning och för livräddning vid brand eller annan olycka finns nära till hands. Du ska också vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand.

Om Imkanalen inte rengörs regelbundet så fastnar fett och damm samt andra partiklar i Imkanalen vilket ökar risken för brand över tid.

Smuts och Fett i kanalen leder till sämre upptagningsförmåga, vilket innebär mer matos kvar i hemmet. I förlängningen får ni då ett sämre inomhusklimat som givetvis är väldigt ohygieniskt men det kan även leda till en rad hälsobesvär.

Folkhälsomyndigheten har inga riktvärden på frånluftsflöden för köksfläkt med Imkanal. Man behöver anpassa luftflödet till Imkanalens belastning.

Att få vår hjälp är lika enkelt som 1 - 2 - 3!
Beställ eller Kontakta Krya Hem för rådgivning eller offertförfrågan - Steg 1 för ett friskare hem
Steg 1
Beställ eller Kontakta oss

Beställ önskad tjänst via Prislista eller Butik. Kontakta oss för Rådgivning eller Offertförfrågan.

Servicetekniker underättas - Steg 2 för ett friskare hem
Steg 2
Servicetekniker underrättas

Med kännedom om er beställning åker vi och utför det beställda uppdraget på utsatt tid.

Gratulerar, byggnaden är nu Kryare! - Steg 3 för ett friskare hem
Tack, nu är er byggnad Kry!

Vi skriver ett protokoll och skapar ett Certifikat. Nu kan ni njuta av en kryare och säkrare inomhusmiljö!

Steg 3

Beställ via vår Butik alternativt Kontakta Oss

För mer information kan ni titta på denna film från American Lung Association

Filmen belyser verkligen viktiga hälsoaspekter att ta i betänkande när det gäller luft och inomhusmiljö. Forskningen går ständigt framåt med nya rön.