Åh nej! Var är JavaScript?
Din webbläsare har inte JavaScript aktiverat eller stöder inte JavaScript. Vänligen aktivera JavaScript i din webbläsare för att visa denna webbplats ordentligt, eller uppgradera till en webbläsare som stöder JavaScript.

Butik

Butiken

Västerås

Västmanland

021 - 64 121

Växeln

Kontakt

E-post

Vad är en Obligatorisk Ventilationskontroll (OVK)?

OVK, Obligatorisk Ventilationskontroll, Syftet är att visa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen fungerar.

OVK ska göras regelbundet i de flesta byggnader.

OVK Besiktningen ska göras av en certifierad kontrollant.

Vi på Krya Hem AB har lång erfarenhet och alla nödvändiga certifikat för OVK besiktningar!
Film på en typ av mätning

Vem ansvarar för OVK?

Besiktning skall utföras på uppdrag av fastighetsägare, oavsett vem som hyr eller nyttjar byggnaden. Den som äger en fastighet är ansvarig för att se till att fel eller brister som upptäcks vid en OVK åtgärdas omgående.

Ägaren är också ansvarig över att ventilationssystemen fungerar mellan besiktningstillfällena.

Kommunens byggnadsnämnd övervakar att byggnaders ägare sköter sina skyldigheter i förhållande till OVK.

Kontrollen utförs för att säkerställa ett gott inomhusklimat, vilket är viktigt för att de personer som vistas i byggnaden ska må bra och även för att byggnaden inte ska få skador på grund av för hög luftfuktighet som kan ge upphov till mögel och andra liknande problem. OVK är reglerat i lag genom Plan- och byggförordningen samt Plan- och bygglagen.

OVK har också med det nationella miljökvalitetsmålet “God bebyggd miljö” att göra och då särkilt delmålet “God inomhusmiljö”.
Målsättningen är att byggnader inte ska påverka människors hälsa på ett negativt sätt.
Som en del i detta har man målsättningen att samtliga byggnader där människor vistas ofta eller under längre tidsperioder ska ha en dokumenterat väl fungerande ventilation senast år 2015.

Mer information om de nationella miljökvalitetsmålen finns att läsa hos Naturvårdsverket
Vad görs vid en OVK?
Vad gör vid en OVK?

Hur går en OVK till?

När en OVK besiktning genomförs kontrollerar besiktningsmannen att ventilationssystemet fungerar enligt de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk. Det kontrolleras också att systemet fortfarande har samma egenskaper och att det inte har byggts ut eller förändrats.
Om systemet har byggts ut under åren är det föreskrifterna som gällde vid ombyggnadsåret som ska appliceras på systemet.

Om besiktningsmannen upptäcker allvarliga fel vid OVK besiktningen kan ventilationssystemet underkännas. Felet måste då åtgärdas inom den tidsperiod som besiktningsmannen beslutar om (normalt sett inom sex månader, men om det finns allvarliga fel kan tidsfristen vara kortare).
Om problemen som upptäcks vid ventilationskontrollen inte åtgärdas i tid kan kommunens byggnadsnämnd utdöma ett vite.
Byggnadsnämnden i respektive kommun är ansvarig för uppföljningen kring OVK besiktningen.


Vid varje OVK besiktning kontrolleras följande,

• Ventilationssystemet är fritt från föroreningar som riskerar att spridas i byggnaden
• Instruktioner och skötselanvisningar för ventilationssystemet är lättillgängliga
• Ventilationssystemet fungerar på det sätt som det är avsett att göra

Vid den initiella besiktning som görs när systemet har först tas i bruke så kontrolleras att ventilationssystemet fungerar korrekt och har de egenskaper som krävs enligt gällande föreskrifter.

Följande OVK besiktningar

Följande OVK besiktningar

Vid de följande besiktningarna kontrollerar besiktningsmannen följande,

• funktion och egenskaper i ventilationssystemet i huvudsak stämmer överens med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk.
• undersöka om det finns åtgärder som kan vidtas för att förbättra energihushållningen i fastighetens ventilationssystem på ett sätt som inte medför ett försämrat inomhusklimat.

Byggnadens ägare har sedan rätt att avgöra om förslagen till energieffektivisering ska genomföras vid denna tidpunkt.

OVK Besiktningsmannen

Den regelbundna funktionskontrollen av ventilationssystem ska utföras av en certifierad sakkunnig funktionskontrollant.

Det finns två olika nivåer på behörigheten, normal och kvalificerad.
Personer med behörighet N(normal)m får utföra OVK besiktning i fastigheter med självdrag, mekanisk frånluftsventilation och mekanisk frånluft med värmeåtervinning samt även i en- och tvåbostadshus med mekanisk från- och tilluftsventilation (med och utan värmeåtervinning).

Personer med den högre behörigheten - K(kvalificerad), får utföra OVK i alla byggnader.
Vi har personal som kan utföra OVK besiktning i alla slags fastigheter.

Vi innehar den högre behörigheten och kan därmed besiktiga alla förekommande ventilationssystem.

Hur ofta ska man göra OVK besiktning?

Hur ofta gör man en OVK?

Förskolor, skolor, vårdlokaler och andra liknande byggnader. Oavsett typ av ventilationssystem. 3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. FT-, FTX-ventilation 3 år

Flerbostadshus, kontorsbyggnader samt personalutrymmen och kontor i industribyggnader och liknande. S-, F-, FX-ventilation 6 år

En och tvåbostadshus med FX-, FT-, FTX-ventilation. Endast en första installationsbesiktning innan systemet tas i bruk. Ingen återkommande obligatorisk besiktning.

Vad händer efter en OVK?

När OVK besiktningen är utförd får du som fastighetsägare ett protokoll som redovisas och undertecknas.
Ett exemplar av protokollet skickas även till byggnadsnämnden i kommunen där fastigheten står. De är tillsynsmyndighet för OVK.
Ett intyg utfärdas också som talar om att byggnaden har genomgått funktionskontroll av ventilationssystem.
Där anges datumet för besiktningen och fastighetsägaren ska sätta upp intyget på en väl synlig plats i byggnaden.

Om det skulle visa sig att det finns någon form av fel eller brister i ventilationen ska dessa antecknas i protokollet. Åtgärder ska vidtas omgående, senast fram till det datum som anges av besiktningsmannen. Annars kan byggnadsnämnden utdöma ett vite.

För mer information kan ni titta på denna film från American Lung Association

Filmen belyser verkligen viktiga hälsoaspekter att ta i betänkande när det gäller luft och inomhusmiljö. Forskningen går ständigt framåt med nya rön.
Att få vår hjälp är lika enkelt som 1 - 2 - 3!
Beställ eller Kontakta Krya Hem för rådgivning eller offertförfrågan - Steg 1 för ett friskare hem
Steg 1
Beställ eller Kontakta oss

Beställ önskad tjänst via Prislista eller Butik. Kontakta oss för Rådgivning eller Offertförfrågan.

Servicetekniker underättas - Steg 2 för ett friskare hem
Steg 2
Servicetekniker underrättas

Med kännedom om er beställning åker vi och utför det beställda uppdraget på utsatt tid.

Gratulerar, byggnaden är nu Kryare! - Steg 3 för ett friskare hem
Tack, nu är er byggnad Kry!

Vi skriver ett protokoll och skapar ett Certifikat. Nu kan ni njuta av en kryare och säkrare inomhusmiljö!

Steg 3

Beställ via vår Butik alternativt Kontakta Oss