Åh nej! Var är JavaScript?
Din webbläsare har inte JavaScript aktiverat eller stöder inte JavaScript. Vänligen aktivera JavaScript i din webbläsare för att visa denna webbplats ordentligt, eller uppgradera till en webbläsare som stöder JavaScript.

Butik

Butiken

Västerås

Västmanland

021 - 64 121

Växeln

Kontakt

E-post

Krya Hem AB´s Integritetspolicy

Krya Hem AB´s Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss och vi hanterar alltid uppgifter om dig på ett pålitligt och lagligt sätt.
I denna integritetspolicy finns mer information om vår (Krya Hem ABs) personuppgiftsbehandling.


§ 1. Varför behandlar Krya Hem AB dina personuppgifter?

Ändamålet med vår behandling är att vi ska kunna teckna, fullgöra och administrera avtal, tillvarata rättsliga skyldigheter, framställa rättsliga anspråk, skicka ut marknadsföring & information, sammanställa statistik samt för att kunna uppfylla de krav som ställs på verksamheten och samtidigt följa lagen. Du kan läsa mer om ändamålen nedan.

§ 1.1 För dig som är kund hos oss

§ 1.1.1 Kundutskick

Krya Hem AB behandlar personuppgifter för att skicka ut avtalade produkter och hjälpmedel samt marknadsföring och information till dig. Personuppgifterna kan omfatta identitetsuppgifter, personnummer, kontaktuppgifter samt order- och leveransuppgifter. Personnummer används för att uppfylla Skatteverkets krav för ROT och RUT tjänster.

§ 1.1.2 Utförandebevis

Krya Hem AB behandlar dina personuppgifter dels för att kunna svara på information om våra garantier och om fastighetens utförandebevis kan styrkas, dels för att försvara och framställa rättsliga anspråk samt dels vårt berättigade intresse av att kunna hantera eventuella ärenden.

De personuppgifter som Krya Hem AB kan komma att behandla vid hanteringen av ditt ärende är normalt namn, kontaktuppgifter och personnummer, fastighetsbeteckning, eventuellt bild- eller ljudmaterial och din kommunikation med oss. Behandlingen av personnummer är nödvändig för att kunna säkerställa att du är behörig för ROT och RUT tjänster.

§ 1.1.3 Reklamationshantering

Krya Hem AB behandlar dina personuppgifter för att kunna behandla ditt eventuella reklamationsärende. Den rättsliga grunden är för att kunna fullgöra avtalad tjänst. Viss behandling sker också för att Krya Hem AB ska kunna försvara rättsliga anspråk. De personuppgifter som behandlas är normalt sett namn, kontaktuppgifter, personnummer, fastighetsbeteckning, eventuellt bild- och ljudmaterial och din kommunikation med oss. Personnumret är nödvändigt för vår hantering av ditt ärende, t.ex. för att säkerställa att kommunikation sker med rätt part samt ROT och RUT tjänster.

§ 1.1.4 Myndigheter

Om du använt ROT och RUT avdrag kan vi komma att behandla personuppgifter för att uppfylla de krav som ställs på vår verksamhet av Skatteverket. Vi spar även uppgifterna för att kunna följa bokföringslagen.

§ 1.2 För dig som tar emot marknadsföring från oss

Mot bakgrund av Krya Hem AB berättigade intresse behandlar Krya Hem AB också personuppgifter för marknadsföring. Det rör sig främst om dina kontaktuppgifter. Du kan när som helst motsätta dig att dina personuppgifter används för detta ändamål, se avsnitt Om du inte vill ha någon marknadsföring. Du kan också, i förekommande fall, avanmäla dig från nyhetsbrevet i de mail som skickats ut.

I de fall du meddelat att du inte önskar marknadsföring från Krya Hem AB kommer vi behandla uppgifter om dig i syfte att säkerställa att du inte nås av vår marknadsföring.

§ 1.3 För dig som har kontakt med oss i sociala medier

Krya Hem AB behandlar personuppgifter för att kunna svara på dina frågor via webbformulär, telefon. Krya Hem AB behandlar endast de uppgifter som du har lämnat ifrån dig. Om det är känsliga uppgifter eller uppgifter som du inte vill ska vara allmänt tillgängliga ber vi dig istället använda något av våra kontaktformulär som du hittar  här.

§ 1.4 För dig som söker anställning hos oss

Har du sökt en anställning hos Krya Hem AB behandlar vi dina personuppgifter för att kunna hantera din ansökan. Den rättsliga grunden för vår behandling är dels att kunna fullgöra ett eventuellt anställningsavtal och dels vårt berättigade intresse att kunna tillsätta aktuell tjänst. De personuppgifter som kan komma att behandlas är namn, kontaktuppgifter, adress, CV, eventuella personuppgifter som du anger i ett s.k. personligt brev samt referenser.

  

§ 2.  Hur samlar Krya Hem AB in personuppgifter?

Krya Hem AB behandlar de uppgifter som krävs för att uppfylla vårt åtagande gentemot dig och för att kunna tillhandahålla en god kundvård. I de fall vi får personuppgifter som vi inte har behov av kommer dessa uppgifter raderas eller avidentifieras så de inte går att härleda tillbaka till dig.

§ 2.1 Direkt från dig

Dina personuppgifter inhämtas främst genom olika kontakter med dig.

§ 2.2 Komplettering av personuppgifter

I vissa fall, för att upprätthålla en god kund- och registervård, kan vi komplettera vissa uppgifter från privata och offentliga register, exempelvis folkbokföringsadress, kontaktuppgifter genom Bisnode AB.

§ 2.3 Cookies

Vi använder oss av cookies för att säkerställa att du får den bästa upplevelsen.
För mer information se vår Cookie Policy.

  

§ 3. Lämnar Krya Hem AB ut personuppgifter till andra?

De uppgifter Krya Hem AB samlar in är främst avsedda att användas av bolag inom Krya Hem AB koncernen, men personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra företag, föreningar och organisationer som Krya Hem AB samarbetar med tex kundservice, försäljningsbolag för våra produkter inom koncernen. För att säkerställa att företagen inte lämnar vidare dessa personuppgifter till något annat företag eller att de av misstag ska förlora dem, upprättar vi alltid ett särskilt avtal genom vilket vi ställer krav på hur företaget ska behandla personuppgifter. Vi använder oss också regelbundet av sekretessavtal för att skydda dina uppgifter.

§ 3.1 Till externa leverantörer

Vi anlitar ibland företag för exempelvis drift och underhåll av vår IT-miljö, kundsupport, försäljningspartner. När vi gör det får dessa företag tillgång till de personuppgifter som behandlas i aktuellt system för bruk åt Krya Hem ABs vägnar.

§ 3.2 Till externa  rådgivare

Vi kan komma att lämna nödvändig information till externa rådgivare, t.ex. revisionsbyråer, advokatbyråer eller andra juristbyråer om vi är skyldiga enligt lag att göra det eller för att hantera eller bemöta rättsliga krav. Det utlämnandet är nödvändigt för att uppfylla rättsliga skyldigheter alternativt tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav.

§ 3.3 Till Polisen eller andra rättsvårdande myndigheter

Krya Hem AB kan komma att dela personuppgifter med Polisen eller andra rättsvårdande myndigheter när det föreligger skyldighet enligt lag att göra det. Den rättsliga grunden för utlämningen i detta avseende är att kunna uppfylla de rättsliga skyldigheterna som åligger Krya Hem AB eller vårt berättigade intresse att bidra till en pågående brottsutredning.

§ 3.4 I sociala medier

I den mån du skriver till oss i sociala medier behandlas uppgiften även av leverantören av det sociala mediet.

§ 3.5 Särskilt för dig som är kund

§ 3.5.1 Till hantverkare och liknande

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till hantverkare eller andra entreprenörer i samband med besiktning eller åtgärdande av en skada. Ibland kan personuppgifter också komma att behandlas i kalkylverktyg eller liknande. Krya Hem AB ställer stora krav på våra personuppgiftsbiträden vad det gäller skydd för personuppgifter och sekretessåtaganden. Syftet är att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande gentemot dig.

§ 3.5.2 Till  distributörer och leverantörer

Ibland skickas produkter och hjälpmedel, information ut till dig. Dina personuppgifter kan därför komma att lämnas ut till en extern leverantör som ombesörjer dessa utskick åt Krya Hem AB.

§ 3.5.3 Till  myndigheter

Krya Hem AB kan komma att lämna ut dina personuppgifter till myndigheter när det föreligger skyldighet enligt lag att göra detta, t.ex. vid energideklarationer eller vid åtgärder där ansökan om ROT/RUT-avdrag ska ske. Denna typ av behandling är nödvändig för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser.

§ 3.5.4 Till  fakturerings/inkassobolag

I de fall en faktura inte betalas kan Krya Hem AB komma att lämna ut dina uppgifter till ett inkassobolag. De uppgifter som kan komma att lämnas ut är kommunikation rörande betalning av ditt köp, identitetsuppgifter inklusive personnummer, kontaktuppgifter, köpinformation samt eventuell order- och leveransuppgift. Detta gäller även fakturerings och kundreskontra partner.

§ 3.6 Särskilt för dig som  söker anställning hos oss

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till företag som Krya Hem AB samarbetar med, t.ex. för arbetstester, i samband med rekryteringsprocessen.

  

§ 4.  Hantering och säkerhet

Krya Hem AB garanterar med beaktande av den senaste utvecklingen, genomförandekostnaderna och behandlingens art, omfattning, sammanhang och ändamål samt riskerna, av varierande sannolikhetsgrad och allvar, för fysiska personers rättigheter och friheter att det vidtas lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig i förhållande till risken, inbegripet. Detta gäller såväl behandling som sker inom Krya Hem AB som den behandling Krya Hem AB har lagt ut på personuppgiftsbiträden.

Personuppgifterna lagras primärt inom EES. I den mån personuppgifterna överförs och bearbetas i ett land utanför EES sker sådan överföring i enlighet med gällande lagstiftning, dvs. efter att vi säkerställt att passande skyddsåtgärder föreligger.

  

§ 5. Hur länge sparar Krya Hem AB mina uppgifter?

När ändamålet för vilka uppgifterna samlades in är uppfyllt kommer dina personuppgifter att gallras. Det innebär att dina uppgifter bara lagras så länge som krävs för att vi ska kunna administrera de ändamål som räknats upp ovan eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag, t ex enligt bokföringslagen.

Vi raderar inte dina personuppgifter när det finns ett legalt krav att lagra dem eller en rättslig grund att behålla dem, till exempel att du har ett pågående skadeärende hos oss. Eller att vi skall bevisa gällande utförandeprotokoll kund fått vid utfört arbete. Krya Hem AB kommer däremot löpande pröva om dina personuppgifter, helt eller delvis, kan gallras tidigare. Vi använder avidentifierad information för statistiska ändamål och produktutveckling.

§ 5.1 För dig som är kund

§ 5.1.1 Skadereglering

Krya Hem AB kommer inte spara dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt. Krya Hem AB kommer att vidta skäliga åtgärder för att försöka gallra vissa personuppgifter före denna tidpunkt, t.ex. kontaktuppgifter.

§ 5.1.2 Reklamationshantering

Krya Hem AB kommer att gallra dina personuppgifter när ändamålet för vilka de ursprungligen samlades in inte längre föreligger. Det innebär att när det inte längre är möjligt att framställa något rättsligt anspråk på den utförda tjänsten, den köpta varan eller levererade produkten kommer dina av Krya Hem AB insamlade personuppgifter att gallras.

§ 5.1.3  Information/Marknadsföring

Krya Hem AB kommer behandla personuppgifter under den tid som kundförhållandet pågår. Kunder kontaktas efter att 2 eller 4 år har passerat sen Krya Hem AB utförde tjänsten/arbetet hos kunden (beroende på vilken tjänst/arbete som utfördes hos kunden). Dina personuppgifter kan komma att sparas upp till 1 år efter att kundförhållandet upphört. Krya Hem AB kan även komma att kontakta tidigare och nuvarande kunder för att erbjuda andra närliggande tjänster från Krya Hem AB. Du kan när som helst motsätta dig att dina personuppgifter används för detta ändamål, se avsnitt “Om du inte vill ha någon marknadsföring”. Du kan också, i förekommande fall, avanmäla dig från nyhetsbrevet i mailet som skickats ut.

§ 5.2 För dig som söker anställning hos oss

Dina personuppgifter gallras normalt sett c:a sex månader efter ett avslutat ansökningsförfarande. Vi sparar därefter uppgifterna i ytterligare c:a 18 månader endast i syfte att kunna försvara oss mot rättsliga anspråk. Referenspersoner gallras efter avslutat ansökningsförfarande.

§ 5.3 I sociala medier

Krya Hem AB gallrar löpande personuppgifter i våra sociala medier.

  

§ 6.  Vad har jag för rättigheter?

Här beskriver vi de rättigheter du som registrerad har och hur du går tillväga för att utöva dem.

§ 6.1 Rätt till tillgång

Du kan kostnadsfritt begära ett s.k. registerutdrag där du får reda på vilka personuppgifter Krya Hem AB behandlar om dig. Vi ska besvara dina önskemål utan onödigt dröjsmål och inom en månad. Om vi av någon anledning inte kan uppfylla dina önskemål ska en motivering lämnas. Du har rätt att framställa denna begäran muntligen eller skriftligen. Om du ringer in till oss eller använder en e-postadress som inte tidigare varit registrerad hos oss och vi inte kan säkerställa din identitet är vi förhindrade att lämna ut några uppgifter. Du kan då behöva komma in till Krya Hem AB´s huvudkontor och legitimera dig.

§ 6.2 Rätt till rättelse

Vi har ett ansvar för att de personuppgifter vi behandlar är korrekta, men du som registrerad har också rätt att komplettera med uppgifter som saknas och som är relevanta. Om du upptäcker felaktiga personuppgifter om dig har du rätt att begära att få detta rättat. När dina personuppgifter rättats, kommer vi att underrätta dem som vi har lämnat ut dem till om att denna rättelse har ägt rum – förutom i de fall då det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. Vi kommer även, på din begäran, att informera dig om till vem rättelsen har lämnats ut om detta är möjligt.

§ 6.3 Rätt till radering

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna eller om det ändamål för vilka Krya Hem AB fick dina personuppgifter ännu inte är uppfyllt, t.ex. om det finns möjlighet att göra gällande ett reklamationsärende.

Som registrerad har du rätt att utan onödigt dröjsmål få uppgifter raderade om någon av följande förutsättningar gäller:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de behandlats för.
 • Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta.
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas.
 • Om du motsätter dig databehandling som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
 • Om data inte har behandlats enligt Dataskyddsförordningen.
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Om data raderas, kommer vi att underrätta dem som vi har lämnat ut data om dig till, om att denna radering har ägt rum. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. Vi kommer även, på din begäran, att informera dig om till vem rättelsen har lämnats ut om detta är möjligt.

§ 6.4 Rätt till invändning

Du har rätt att göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter som vi utför med stöd av intresseavvägning. Du måste då specificera vilken behandling du invänder mot. Om vi anser att sådan behandling ändå ska ske, måste vi visa att det finns intressen som väger tyngre. Om personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring har du alltid rätt att när som helst invända mot behandlingen.

§ 6.5 Rätt till  begränsning

Du har rätt att begära en begränsning av behandling av dina personuppgifter. Behandlingen kan begränsas i följande situationer:

 • När du anser att personuppgifterna inte är korrekta och du därför har begärt rättelse hos oss. Du begär då att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under tiden som utredningen pågår hos oss.
 • När personuppgiftsbehandlingen är olaglig men du motsätter dig att dina personuppgifter raderas och istället begär att användningen av dessa uppgifter begränsas.
 • När du behöver dina personuppgifter för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, även om vi inte längre behöver dina personuppgifter för ändamålen med vår behandling. Det gäller under förutsättning att gallring av dina personuppgifter inte har skett.
 • När du har invänt mot behandling av dina personuppgifter får vi fortsätta att behandla dina personuppgifter under den tid som kontrollen pågår.
 • Om behandlingen av dina personuppgifter begränsas tillfälligt, kommer vi om möjligt underrätta dem som vi har lämnat ut den till, om att denna tillfälliga begränsning har ägt rum.

§ 6.6 Rätt till dataportabilitet

Du har i vissa fall rätt att få ut och på annat håll använda vissa personuppgifter som du själv har lämnat till oss. Detta gäller i de fall då du har lämnat ditt samtycke till personuppgiftsbehandlingen eller om behandlingen behövs för att vi ska kunna tillhandahålla tjänster till dig enligt det avtal du har ingått med oss. Däremot har du inte rätt att flytta dina uppgifter om vi behandlar dessa på grund av Krya Hem AB berättigade intresse eller skyldighet enligt lag.

§ 6.7  Om du inte vill ha någon marknadsföring

Du kan när som helst höra av dig till oss om du inte vill att vi kontaktar dig för marknadsföring av våra produkter eller tjänster (t.ex. e-post och sms). maila  kontoret@kryahem.se   Du kan också välja att avregistrera dig från framtida digitala nyhetsbrev genom att välja ”Avregistrera dig från nyhetsbrev” längst ner i brevet.

§ 6.8 Om du vill göra gällande dina rättigheter

Om du kontaktar oss per telefon eller genom en e-postadress som inte finns registrerad hos Krya Hem AB och vill ta del av de uppgifter vi har om dig kommer vi att ställa flera frågor till dig. Syftet med dessa frågor är att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Om vi inte kan säkerställa din identitet kommer vi inte kunna lämna ut några upplysningar. Du måste då kunna legitimera dig, t.ex. hos Krya Hem AB´s huvudkontor samtidigt som de också kan hjälpa dig att registrera din begäran.

Upplysningsvis kommer din begäran om att göra dina rättigheter gällande att dokumenteras. Vid repetitiv eller på annat sätt orimlig begäran om registerutdrag kan Krya Hem AB neka dig utdrag alternativt ta ut en administrativ kostnad. Om ett utdrag medför en kostnad för dig kommer du att meddelas detta innan utdraget görs. Du har i detta fall möjlighet att välja att återkalla din begäran eller att acceptera kostnaden.

Om upplysningarna vi har om dig är felaktiga, ej uppdaterade eller ofullständiga har du utan kostnad rätt att rätta eller komplettera dem. Om vi delar din uppfattning om att uppgifterna behöver rättas kommer vi vidta skäliga åtgärder för att rätta uppgifterna och meddela dig. Om uppgifterna har lämnats ut till en annan part kommer vi meddela även denna part detta om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

§ 6.9 Hur kommer vi besvara din begäran?

Vi kommer att bekräfta mottagandet av din begäran så snart som möjligt. Vi kommer därefter utan oskäligt dröjsmål behandla den och återkomma till dig, dock senast inom 30 dagar. Om vi inte kan gå din begäran till mötes kommer vi motivera detta och informera dig om hur du kan gå vidare för det fall du inte är nöjd.

§ 6.10 Vill du ha ytterligare information?

Du kan läsa mer om personuppgiftshantering på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida,  www.imy.se.
Har du synpunkter på Krya Hem ABs personuppgiftshantering kan du kontakta oss enligt nedan.

§ 6.11 Kontaktuppgifter

För att underlätta din kontakt med Krya Hem AB har vi samlat uppgifterna nedan:
E-post:  Kontakta Oss
Telefon : 021 - 64121

§ 6.12 Revidering och Uppdatering

Krya Hem AB förbehåller sig rätten att granska, revidera och uppdatera denna Integritetspolicy vid behov.
Du kan alltid hitta den senaste versionen på vår hemsida.