Åh nej! Var är JavaScript?
Din webbläsare har inte JavaScript aktiverat eller stöder inte JavaScript. Vänligen aktivera JavaScript i din webbläsare för att visa denna webbplats ordentligt, eller uppgradera till en webbläsare som stöder JavaScript.

Butik

Butiken

Västerås

Västmanland

021 - 64 121

Växeln

Kontakt

E-post

IAQ - Screening

Med en Screening av Inomhusmiljön tar vi fram unika helhetslösningar som är skräddarsydda för just er situation.

Våra erfarna inspektörer gör noggranna besiktningar på plats samtidigt som vi mäter efter skadliga ämnen.

Protokoll upprättas tillsammans med information, bilder, mätvärden samt åtgärdsförslag för de punkter vi hittar.

Vad innebär en IAQ-Screening?

Vi har en tydlig arbetsmodell

Krya Hems Arbetsmodel Info Grafik IAQ
Info Grafik IAQ

Vi utför en noggrann besiktning av byggnaden som en del av IAQ-Screeningen.

Dokumentation upprättas med eventuella brister samt våra rekommendationer.

Rekommendationer och åtgärdsförslag diskuteras för att landa i vad som ska utföras och i vilken ordning.

Offerter på begärda punkter skapas och skickas in för godkännande.

Illustration friskluft

Vi mäter följande värden

Info Grafik VOCs

Vilka värden mäter ni under en IAQ-Screening?

Vi mäter alltid följande vid en betald screening
Radon -  [ Mer Information ] · CO₂ - Koldioxid -  [ Mer Information ] · H₂O - Fuktighet - [ Mer Information ] ·
PM10 - Grovt damm -  [ Mer Information ] · PM2.5 - Fint damm -  [ Mer Information ] · VOCs / TVOCs -  [ Mer Information ]

Hur farligt kan lite luftföroreningar egentligen vara?

Man räknar med att Inomhusluftkvaliten ofta är 5-100 ggr sämre än utomhusluften. Vanligaste spannet ligger runt 3-10ggr sämre inomhusluft.

I Norden spenderar vi i snitt hela 80-90% inomhus.

Info Grafik Tid Spenderat

Astma och allergier är två av vår tids stora folksjukdomar.
Målet från Svenska sjukvården är att sätta in allergi- och astmabehandling samt behandlingsplaner för att nå normal funktion utan påverkan på sömn eller prestation i skola eller på arbete.

En öppen fråga till Kommuner och Landsting från oss på Krya Hem.
Varför tittar Kommuner och Landsting ofta så enögt på dessa frågor som att det endast är en sjukvårdsfråga?

Genom att behandla symptomen utan att ta ett grepp om en helhetslösning får man onekligen endast en medicinsk kontroll samtidigt som att det i högsta grad oftast beror på inomhusmiljön - IAQ.
Om man kartlägger, förbättrar luftflödet samt eliminerar luftburna allergener och andra källor som kan orsaka reaktioner hos dessa gruppers inomhusmiljö så skulle det resultera i en betydande förbättring av livskvaliteten samtidigt som man reducerar behovet av mediciner delvis eller helt och därmed antalet sjukvårdsbesök, recept och frånvaro!

Läkarbesök - Sjukhusinläggning - Sjukdrivningar - Läkemedelsbehandling - Produktivitetsförluster

De som har haft en kraftig allergisk reaktion eller har svår allergi som kvarstår trots vanlig behandling, kan i vissa fall behandlas med allergivaccination. Allergen immunterapi, AIT kallas också för allergenspecifik immunterapi, ASIT.

Allergisk rinit definieras kliniskt som en sjukdom med symtom i näsan, utlöst av en IgE-medierad inflammation i näsans slemhinnor efter kontakt med allergen. Allergisk rinit är ett globalt hälsoproblem. Det är en vanlig sjukdom, som världen över drabbar minst 10-25 % av befolkningen.

En Svensk studie (Cardell et al), visar att den årliga samhällskostnaden för allergisk rinit i åldrarna 18-50 år blev nästan 14 miljarder kronor - 2020.

Bara pollenallergi kostar samhället 14 miljarder kronor varje år i sjukskrivningar och minskad arbetskapacitet, berättar Astma och Allergiförbundets ordförande, Mikaela Odemyr.

Tillsammans utgör pollen och rinnit en årliga summa på 28 miljarder kronor.
Den som ser sig någorlunda initierad skulle kanske vilja hävda att det är samma sak, Men skillnaden är stor. Rinnit kan man få av höga koldioxidnivåer, damm, kvalster, mögel, för hög luftfuktighet, för torr luft mm!

I Sverige har omkring 800 tusen personer astma och 400 - 700 tusen personer KOL. ( Socialstyrelsen 2018 ).

Enligt Socialstyrelsen är KOL, kronisk obstruktiv lungsjukdom, idag den fjärde vanligaste dödsorsaken i Sverige. Dessutom lyfter Anne Lindberg, docent och överläkare vid lungkliniken på Sunderby sjukhus i Luleå samt universitetslektor vid Umeå universitet, fram det stora mörkertalet. Underdiagnostiken är betydande vilket medför ett omfattande mörkertal. Dessutom är det svårt att urskilja KOL som bidragande dödsorsak i registerdata, eftersom sjukdomen kan följas av andra åkommor. Uppskattningsvis är mindre än en tredjedel av alla individer som uppfyller lungfunktionsnedsättning motsvarande KOL identifierade inom sjukvården.

Luftföroreningar är det största miljöhotet mot folkhälsan!
Luftföroreningar bidrar till hjärtsjukdomar, stroke, lungcancer & luftvägssjukdomar.
Luftföroreningar hotar också ekonomin, livsmedelssäkerheten och miljön.
Luftföroreningar hotar barnens rätt till en trygg tillvaro i Skolor och Hem!

I en artikel publicerad 2022-06-28 från EEA så står luftföroreningar för 10% av samtliga cancerfall i Europa. Osynligt och subtilt tar skämd luft en ofattbar siffra liv!

7 600 beräknas dö i förtid varje år på grund av luftföroreningar i Sverige.
Lägger man till Radon så blir det hela 8 100 människor som avlider av luftföroreningar, i Sverige varje år!.

Dålig IAQ - Inomhusluftkvalitet kan vi på Krya Hem eliminera och /eller förebygga!

Källor,
Arbetsmiljöverket, WHO, FN - Förenta Nationerna, Umeå universitet, SR, Internetmedicin, Folkhälsomyndigheten, Unicef, Karolinska Institutet , Boverket.
Kan Ni Verkligen Slappna av Idag?
 • hazzard

  Dödsfall

  7 600 beräknas dö i förtid varje år på grund av luftföroreningar i Sverige. Lägger man till Radon så blir det hela 8 100 människor som avlider av luftföroreningar, i Sverige varje år!

 • PM1.png

  PM1

  Partiklar (PM) mindre än 1 mikron i storlek kallas PM1 (ibland PM 1.0). PM1 anses vara särskilt farligt på grund av sin extremt lilla storlek.

 • PM 10.png

  PM10

  PM10 är grovt damm som kan bestå av hundratals olika typer av kemikalier, antingen från en direkt källa eller från kemiska reaktioner.

 • PM 2.5.png

  PM2.5

  PM2.5 är ett fint damm som dagligen drabbar fler människor än många andra föroreningskällor.

 • co2

  CO₂ - Koldioxid

  Höga nivåer av CO2 minskar inlärningsförmågan, prestationen och produktiviteten.

 • VOCs

  VOC / TVOC

  Flyktiga organiska ämnen - VOCs släpps ut från ett brett utbud av vissa fasta ämnen eller vätskor som numrerar i tusentals.

 • Ozone

  Ozon (O₃)

  Exponering för Ozon kan orsaka huvudvärk, hosta, torr hals, andfåddhet, en tung känsla i bröstet och vätska i lungorna.

 • Luftfuktighet

  Luftfuktighet

  Man utsätter sitt immunförsvar och därmed hälsan för fara, om luftfuktigheten inte hålls innanför 40-60%

 • Inomhustemperatur

  Temperatur

  Riktvärdet för temperaturen inomhus är 18°C när det gäller den operativa temperaturen. Detta är ungefär 20°C lufttemperatur.

 • iAQ - Inomhusluftkvalitet

  Inomhusluftkvalitet - IAQ

  IAQ är känt för att påverka hälsan, komforten och välbefinnandet hos personer i en byggnad. Dålig inomhusluftkvalitet har kopplats till sjukbyggnadssyndrom, minskad produktivitet och försämrad inlärning.

 • icon-co2.png

  CO2

 • icon-PM10.png

  PM10

 • icon-PM25.png

  PM2.5

 • icon-PM1.png

  PM1

 • icon-VOC.png

  VOC / TVOC

 • icon-humidity.png

  Luftfuktigthet

 • icon-thermo.png

  Temperatur

 • icon-aqiindoors.png

  IAQ - Inhomhusluftkvalitet

Radonmätning

Var 10e år
Nya fastigheter
Nya byggnader

Ansvar

Alla har ett ansvar för sin egna, anställdas samt sina nära och käras hälsa.
Ingen ska behöva bo eller arbeta i Radon.

Imkanaler

Brandrisk -
Inomhusmiljö +
2 års intervaller

Kök

Imkanalsrengöringar görs för att reducera övertändningsrisker samt att främja en Kry inomhusmiljö.

Ventilation

Frånluft
Tilluft
Hela System

Byggnadens Lungor

Ventilationen mäts och underhålls för att kontrollera så att luftväxlingen fungerar ändamålsenligt.

Fukt, CO2, VOCs

Fukt = Mögelrisk
CO2 = Trötthet
VOCs = Kemikalier

Luftföroreningar

Fukt skapar grogrund för mögel vid höga nivåer. CO2 och VOCs är båda värden på olika föroreningar.

 • PM25PM2.5
 • SulphurSO2
 • VOCVOC
 • OzoneO3
 • PM10PM10
 • CO2CO2
 • RadonRadon

Skydda anställda, familjen och dig själv från föroreningar inomhus.

 • Förbättrad inlärningsförmåga
 • Ökad prestation
 • Mer produktivitet
 • Positivare närvaro
 • Mindre frånvaro

Riskera inte varandras hälsa i onödan.

Att förstå luftkvaliteten är det första steget för att skydda sig mot föroreningar.

Först när man vet vad luften innehåller så kan man göra något åt det.

Luftföroreningar ökar risken för lung och luftvägssjukdomar samt cancer, demens, diabetes, artrit, ischemi, förmaksflimmer, hjärtsvikt och stroke.

Förutom risken för hjärt och kärlsjukdomar samt lung och luftvägssjukdomar, påverkar oren luft även orken, inlärningsförmågan, prestationen och därmed produktiviteten.

Gaser som NO2, SO2, CO, CO2, O3, Rn finns i princip alltid runt oss.

Genomföring av luftkvalitetskontroller samt att hålla Ventilationen ren är det bästa sättet att hålla sig kry och så säker som möjligt från luftföroreningar.

 • PM25PM2.5
 • PM10PM10
 • TVOCTVOC
 • CO2CO2
 • SulphurSO2
 • OzoneO3
 • RadonRadon
KONtROlleRA VOC fÖR HäLsAN!
Informationsfilm om luften i lungorna

Nedan visas en informationsfilm som heter The Air We Breathe Inside Your Lungs (Eng).
Spela upp filmklippet genom att trycka på playknappen i bilden nedanför.

För ett normalt hushåll rekommenderar Krya Hem att man inte väntar längre än 2 år med Ventilationskontroller. Vi värnar om en god inomhusmiljö och vill främja folkhäslan!

När bör man testa IAQ - inomhusluftkvaliteten?

Vi på Krya Hem anser att om man inte känner till sina luftvärden så är det alltid bra och testa sin IAQ - inomhusluftkvalitet! Det kan vara allt från Radon, O₃, CO₂ till VOCs, Fukt och Mögel!

Det finns flera symptom som indikerar höga VOC nivåer

   Vaknar du outvilad och känner att du inte har sovit bra?
   Tappar du energi fort när du är i hemmet eller på kontoret?
   Känner du att det är svårt med koncentrationen när du är på kontoret?
   Har du ständiga bihåleinflammationer eller rinnande näsa?
   Hostar du mycket eller har svårt att andas?
   Har du ofta ont i huvudet?
   Blir du eller dina barn sjuka mycket?
   Känner du unken doft när du kommer in i kontoret eller hemmet?
   Blir det snabbt mycket damm på möbler och golv?
   Får du bara en allmän känsla av att något i luften inte känns bra?

Om man svarar ja på något av ovanstående, så är ett luftkvalitetstest som utförs under professionell metodik och med hjälp av den senaste tekniken, en investering som är väl värt besväret! Ni kan beställa våra tjänster via Prislista eller Butik.

Kontakta oss för rådgivning eller för offerter.

Att få Vår Hjälp Behöver Inte Vara Svårare Än 1 - 2 - 3!
Beställ eller Kontakta Krya Hem för rådgivning & offerter - Steg 1 för ett friskare hem
Steg 1
Beställ eller Kontakta oss

Beställ önskad tjänst via Prislista eller Butik. Kontakta oss för Rådgivning och Offertförfrågan.

Servicetekniker underättas - Steg 2 för ett friskare hem
Steg 2
Servicetekniker underrättas

Med kännedom om er beställning åker vi och utför det beställda uppdraget på utsatt tid.

Gratulerar, byggnaden är nu Kryare! - Steg 3 för ett friskare hem
Tack, nu är er byggnad Kry!

Vi skriver ett protokoll och skickar ett Certifikat. Nu kan ni njuta av en kryare och säkrare inomhusmiljö!

Steg 3

Beställ via vår Butik alternativt Kontakta Oss

För mer information kan ni titta på denna film från American Lung Association

Filmen belyser viktiga hälsoaspekter att ta i betänkande när det gäller hälsa, luft och inomhusmiljö.
Forskningen går ständigt framåt med nya rön.