Åh nej! Var är JavaScript?
Din webbläsare har inte JavaScript aktiverat eller stöder inte JavaScript. Vänligen aktivera JavaScript i din webbläsare för att visa denna webbplats ordentligt, eller uppgradera till en webbläsare som stöder JavaScript.

Butik

Butiken

Västerås

Västmanland

021 - 64 121

Växeln

Kontakt

E-post

Fukt och Mögel

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) orsakas ungefär 15 procent av all nyutvecklad astma hos barn i Europa av fukt och mögel i byggnader. Om byggnader i stället hölls torra skulle 69,000 personer potentiellt kunna undvika livslång funktionsnedsättning och troligen leva längre.
Dessutom skulle 103 liv kunna räddas per år.

Människor är olika känsliga, Barn är känsligare än vuxna.

Man är enligt lag ansvarig för att anställda inte utsätts för hälsorisker i sin arbetsmiljö. Fukt och Mögel är en del av det.

Film på hur det kan se ut vid en Ventilationsrengöring
Fukt i inomhusmiljön

Fukt är den största orsaken till problem med inomhusmiljön och inomhusluftkvaliteten - IAQ

Vi på Krya Hem utför fuktmätningar med världsledande teknik och absolut precision.

Fukt är den enskilt största orsaken till skador och problem med inomhusmiljön och inomhusluftkvaliteten - IAQ, inte bara begränsat till bostäder.
Det gäller även för Dagis, Skolor, Kontor och industrier.

Fuktskador finns i cirka tre av tio hem och i fyra av tio skolor och förskolor i Sverige. Om det finns fukt och mögel i en byggnad finns det också en överhängande risk att hälsan påverkas negativt.

Fukt och mögelskador i en byggnad kan uppstå på flera olika sätt, till exempel om fuktigt material byggs in i byggnaden, ventilationen är undermålig, om vatten kommer in, om läckage uppstår eller om ledningar läcker vatten.
Förutom att dessa skador leder till stora materiella kostnader kan de leda till livslånga sjukdomar som inte alltid syns.

Människor är olika känsliga

Människor påverkas av fukt och mögel på olika sätt och är olika känsliga.
En del drabbas av hälsoproblem direkt, en del blir sjuka efter en tid, medans andra inte märker någonting. Varför det är så vet man inte men många faktorer påverkar hälsan, till exempel kost, stress och ärftlighet. Är du exempelvis allergisk eller har astma kan du vara extra känslig och få besvär även vid låga mögelhalter.

Barn är känsligare än vuxna

I en byggnad med fukt- och mögelskador finns en större mängd föroreningar i den luft du andas in, och barn är i regel känsligare för föroreningar än vuxna.
En anledning är att deras kroppar inte är färdigutvecklade eftersom hjärnan, hormonsystemet och immunförsvaret fortsätter att utvecklas efter födseln. Dammkorn och partiklar når dessutom lungorna lättare hos barn än hos vuxna och det behövs en mindre mängd skadliga ämnen för att skada ett barn.
Det beror på att barn är mindre till storleken och har ett underutvecklat immunförsvar.

De barn som först brukar drabbas av hälsobesvär i sjuka byggnader är de barn som lider av astma eller allergi, men även barn som i övrigt är friska kan få besvär.

Barn som växer upp i hem med fukt och mögelskador löper också större risk att få rinnsnuva, utveckla astma eller drabbas värre av sin sjukdom om de redan har astma.

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) orsakas ungefär 15 procent av all nyutvecklad astma hos barn i Europa av fukt och mögel i byggnader.

Symtom som kan kopplas till fukt och mögel

Byggnadsrelaterade hälsobesvär som kan koppas till fukt och mögel i byggnader är diffusa och lätta att förväxla med symtom som uppstår av andra orsaker, exempelvis av förkylning eller stress. Men om du märker att symtomen lindras eller försvinner när du inte är i en viss byggnad kan det vara ett tecken på att det är något i just den byggnaden som gör att du får symtom. I en fukt och mögelskadad byggnad ökar risken att du upplever något av följande symtom,

 • Allergi, förvärrad astma
 • Försämring av eksem, hudrodnad, klåda, hudutslag
 • Huvudvärk, illamående, yrsel
 • Irritation i ögon
 • Irritation i övre luftvägarna, ont i halsen, hosta och nysningar
 • Tung andning
 • Koncentrationssvårigheter
 • Regelbundna infektioner i luftvägarna
 • Sömnsvårigheter
 • Trötthet
 • Täppt näsa, snuva, bihåleinflammation.

Fuktskador orsakar föroreningar

Vattnet i en fuktskada gör att det bildas föroreningar som kommer ut i luften i en skadad byggnad.
Fukten leder till att mikroorganismer, till exempel mögelsvampar och bakterier, kan börja växa och till att emissionerna från materialet ökar, det vill säga att mängden kemiska ämnen eller partiklar som avges från materialet ökar. Det är oklart vilka ämnen, eller kombinationer av ämnen, som orsakar hälsobesvär.

Solklart är dock att fuktskador - både pågående och redan uttorkade - kan leda till mögel och hälsobesvär hos vissa människor.

Hur farligt kan lite luftföroreningar egentligen vara?

Man räknar med att Inomhusluftkvaliten ofta är 5-100 ggr sämre än utomhusluften. Vanligaste spannet ligger runt 3-10ggr sämre inomhusluft.

När det gäller utomhusluften så är det inte mycket man kan göra för snabba resultat annat än och bära ansiktsmask.

Ni kan däremot ta full kontroll över er IAQ - inomhusluftkvalitet! Läs mer om IAQ.
I Norden spenderar vi i snitt hela 80-90% inomhus.

Info Grafik Tid Spenderat Luftföroreningar är det största miljöhotet mot folkhälsan, men det kan vi förebygga!
Luftföroreningar bidrar till hjärtsjukdomar, stroke, lungcancer & luftvägssjukdomar.
Luftföroreningar hotar också ekonomin, livsmedelssäkerheten och miljön.
Luftföroreningar hotar barnens rätt till en trygg tillvaro i Skolor och Hem!

I en artikel publicerad 2022-06-28 från EEA så står luftföroreningar för 10% av samtliga cancerfall i Europa. Osynligt och subtilt tar skämd luft en ofattbar siffra liv!

7 600 beräknas dö i förtid varje år på grund av luftföroreningar i Sverige.
Lägger man till Radon så blir det hela 8 100 människor som avlider av luftföroreningar, i Sverige varje år!.

Dålig IAQ - Inomhusluftkvalitet kan vi på Krya Hem eliminera och/eller förebygga!

Informationsfilm - luftföroreningars inverkan på barns utveckling av hjärnan och deras hälsa.
Vad beror en osund inomhusmiljö på?

En av de största orsakerna till att flyktiga organiska föreningar kan ansamlas är en dåligt fungerande ventilation. Flyktiga organiska föreningar släpps ut direkt i inomhusluften så de kommer att stanna kvar där om de inte ventileras ut.
Vi på Krya Hem kan utföra luftflödesmätningar på tilluften och frånluften samt VOC, CO2, Fukt och Radon. Tillsammans gör det att vi kan fastställa effektiviteten för ett ventilationssystem samt bedöma luftkvaliteten för era förhållanden.

Man är enligt lag ansvarig för att anställda inte utsätts för hälsorisker i sin arbetsmiljö. Inomhusmiljön är en del av det.

Källor,
Arbetsmiljöverket, WHO, FN - Förenta Nationerna, Umeå universitet, SR, Internetmedicin, Folkhälsomyndigheten, Karolinska Institutet , Boverket, Unicef.
 • PM25PM2.5
 • SulphurSO2
 • VOCVOC
 • OzoneO3
 • PM10PM10
 • CO2CO2
 • RadonRadon

Skydda anställda, familjen och dig själv från föroreningar inomhus.

 • Förbättrad inlärningsförmåga
 • Ökad prestation
 • Mer produktivitet
 • Positivare närvaro
 • Mindre frånvaro

Riskera inte varandras hälsa i onödan.

Att förstå luftkvaliteten är det första steget för att skydda sig mot föroreningar.

Först när man vet vad luften innehåller så kan man göra något åt det.

Luftföroreningar ökar risken för lung och luftvägssjukdomar samt cancer, demens, diabetes, artrit, ischemi, förmaksflimmer, hjärtsvikt och stroke.

Förutom risken för hjärt och kärlsjukdomar samt lung och luftvägssjukdomar, påverkar oren luft även orken, inlärningsförmågan, prestationen och därmed produktiviteten.

Gaser som NO2, SO2, CO, CO2, O3, Rn finns i princip alltid runt oss.

Genomföring av luftkvalitetskontroller samt att hålla Ventilationen ren är det bästa sättet att hålla sig kry och så säker som möjligt från luftföroreningar.

 • PM25PM2.5
 • PM10PM10
 • TVOCTVOC
 • CO2CO2
 • SulphurSO2
 • OzoneO3
 • RadonRadon
Radonmätning

Var 10e år
Nya fastigheter
Nya byggnader

Ansvar

Alla har ett ansvar för sin egna, anställdas samt sina nära och käras hälsa.
Ingen ska behöva bo eller arbeta i Radon.

Imkanaler

Brandrisk -
Inomhusmiljö +
2 års intervaller

Kök

Imkanalsrengöringar görs för att reducera övertändningsrisker samt att främja en Kry inomhusmiljö.

Ventilation

Frånluft
Tilluft
Hela System

Byggnadens Lungor

Ventilationen mäts och underhålls för att kontrollera så att luftväxlingen fungerar ändamålsenligt.

Fukt, CO2, VOCs

Fukt = Mögelrisk
CO2 = Trötthet
VOCs = Kemikalier

Luftföroreningar

Fukt skapar grogrund för mögel vid höga nivåer. CO2 och VOCs är båda värden på olika föroreningar.

KONtROlleRA fUKt fÖR HäLsAN!
Informationsfilm om luften i lungorna

Nedan visas en informationsfilm som heter The Air We Breathe Inside Your Lungs (Eng).
Spela upp filmklippet genom att trycka på playknappen i bilden nedanför.

För ett normalt hushåll rekommenderar Krya Hem att man inte väntar längre än 2 år med Ventilationskontroller. Vi värnar om en god inomhusmiljö och vill främja folkhäslan!

När bör man testa IAQ - inomhusluftkvaliteten?

Vi på Krya Hem anser att om man inte känner till sina luftvärden så är det alltid bra och testa sin IAQ - inomhusluftkvalitet! Det kan vara allt från Radon, CO₂ till VOCs, Ozon (O₃), Fukt och Mögel!

Det finns flera symptom som indikerar höga Fukt nivåer

   Vaknar du outvilad och känner att du inte har sovit bra?
   Tappar du energi fort när du är i hemmet eller på kontoret?
   Känner du att det är svårt med koncentrationen när du är på kontoret?
   Har du ständiga bihåleinflammationer eller rinnande näsa?
   Hostar du mycket eller har svårt att andas?
   Har du ofta ont i huvudet?
   Blir du eller dina barn sjuka mycket?
   Känner du unken doft när du kommer in i kontoret eller hemmet?
   Blir det snabbt mycket damm på möbler och golv?
   Får du bara en allmän känsla av att något i luften inte känns bra?

Om man svarar ja på något av ovanstående, så är ett luftkvalitetstest som utförs under professionell metodik och med hjälp av den senaste tekniken, en investering som är väl värt besväret! Ni kan beställa våra tjänster via Prislista eller Butik.

Kontakta oss för rådgivning eller för offerter.

Att få vår hjälp är lika enkelt som 1 - 2 - 3!
Beställ eller Kontakta Krya Hem för rådgivning eller offertförfrågan - Steg 1 för ett friskare hem
Steg 1
Beställ eller Kontakta oss

Beställ önskad tjänst via Prislista eller Butik. Kontakta oss för Rådgivning eller Offertförfrågan.

Servicetekniker underättas - Steg 2 för ett friskare hem
Steg 2
Servicetekniker underrättas

Med kännedom om er beställning åker vi och utför det beställda uppdraget på utsatt tid.

Gratulerar, byggnaden är nu Kryare! - Steg 3 för ett friskare hem
Tack, nu är er byggnad Kry!

Vi skriver ett protokoll och skapar ett Certifikat. Nu kan ni njuta av en kryare och säkrare inomhusmiljö!

Steg 3

Beställ via vår Butik alternativt Kontakta Oss

Information från American Lung Association - Hur inomhusluften påverkar oss.
Filmen belyser viktiga hälsoaspekter att ta i betänkande när det gäller hälsa, luft och inomhusmiljö.
Forskningen går ständigt framåt med nya rön.