Åh nej! Var är JavaScript?
Din webbläsare har inte JavaScript aktiverat eller stöder inte JavaScript. Vänligen aktivera JavaScript i din webbläsare för att visa denna webbplats ordentligt, eller uppgradera till en webbläsare som stöder JavaScript.

Butik

Butiken

Västerås

Västmanland

021 - 64 121

Växeln

Kontakt

E-post

Hur går en Radonmätning till?

Vi ger er en professionell och personlig service.
Krya Hem placerar ut mätutrustningen på bästa platserna för att senare hämta mätutrustningen samt tolka resultaten tillsammans med er.

Vi har digitala mätare där alla kan se allt i realtid så det hela är mycket transparent och pålitligt.
Ni har preliminära resultat redan inom 12 timmar och vi får ett bra utgångsläge efter 48 timmar. Behövs det förlänger vi mätperioden till 60 dagar för att få ett rättvisare resultat.
Om ett medelvärdet på 200 Bq/m³ eller högre kan konstateras efter 60 dagar är nästa steg att utföra en Radonbesiktning.

Vid en Radonbesiktning utreder vi varför hög Radonhalt har kunnat uppmätas. Vi tittar bland annat på husgrunden, byggmatrialet, ventilationen och eventuellt vattnet.
Besiktningen ger er ett eller flera förslag och åtgärdsplaner.

I åtgärdsplanen framgår hur man ska kunna minska Radonhalten utefter vilka värden som uppmätts och vad vi kommit fram till under besiktningen.

Efter att åtgärderna är på plats så gör vi en kontrollmätning under den närmsta veckan för att verifiera åtgärdernas verkan.
Dags att mäta Radon - SSM
Radonmätningar är viktiga för den Svenska folkhälsan

Att genomföra mätningar på fastigheter, arbetsplatsen, skolan, kontoret eller i byggnader, lokaler, hus och hem är det enda sättet att fastställa Radonhalten.

Följande information lutar sig mot Strålskyddslag 2018:396 samt Strålskyddsförordning 2018:506.

Ansvar för Radonmätning och åtgärder

Enligt 3 kap. 5 § strålskyddslagen ansvarar den som äger byggnader, lokaler samt verksamhetschefer för att mäta Radonhalten och hålla Radonet så lågt som det är möjligt och rimligt.
Bestämmelsen gäller även för Radon i bostäder. Detta innebär att skyldigheten även gäller fastighetsägare.
Ansvaret för Radonåtgärder i en lokal kan därför åligga både en fastighetsägare och en verksamhetsutövare som bedriver verksamhet i en lokal med höga Radonvärden. Kommunen får därefter ansvaret för tillsynen.
Kommunen ska bla. säkerställa att nivåer över 200 Bq/m³ saneras och åtgärdas inom rimlig tid.

Arbetsplatser och Skolor inklusive kontor och butiker, kan ha höga Radonnivåer på samma sätt som bostäder. Radonexponeringen på arbetsplatsen ska hanteras av arbetsgivaren som en arbetshälsorisk.

Mer information finns under följande länkar,
   Radon Arbetsmiljöverket
   3 kap. 5 § strålskyddslagen
   3 kap. 5 § strålskyddsförordningen
   8 kap. 8 § strålskyddsförordningen

När mäter man Radon?

Den bästa perioden att mäta ligger mellan 1a Oktober till 30e April. Med Krya Hems erfarenheter så vet vi att man oftast har förhöjda nivåer även utanför denna period om det finns ett grundläggande Radonproblem i fastigheten. Man kan därför mäta året runt för att få en bra indikation på läget. Visar det sig att man mätt utanför perioden och ligger runt eller väldigt nära 200 Bq/m³ ska man göra en referensmätning under perioden 1a Oktober till 30e April.

I Sverige mäter man Radonhalten i Becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m³).
1 Bq/m³ innebär att en atom sönderfaller per sekund i varje kubikmeter luft.
I USA mäter man ofta Radon med picocuries per liter (pCi/L). 1 picocuries per liter (pCi/L) motsvarar ca 37 Becquerel (Bq/m³).

Har ni inte utfört någon Radonmätning på er nya fastighet eller under senaste 10 åren så är det hög tid att ni mäter era Radonhalter!

Vilka gränsvärden gäller?

Referensnivån för Radon i Sverige är 200 Bq/m³ inomhus i bostäder och lokaler som ett årlig genomsnitt.
Vatten med mer än 100 Bq/l klassas som tjänligt med anmärkning.
Vatten med mer än 1000 Bq/l bedöms vara otjänligt.
Rekommenderade nivåer för åtgärder på radon

Gränsvärden för arbetare

Arbete Årsexponering
MBqh/m³
Normal årsarbetstid
Timmar
Årsarbetstid
Bq/m³
Lokaler ovan jord 0,36 1800 200
Källare och bergrum 0,72 1800 400
Berg och gruvor 2,1 1600 1300

Radon i bostäder

Av 3 kap. 6 § strålskyddsförordningen framgår, som nämnts ovan, att referensnivån 200 Bq/m³ gäller i bostäder och lokaler dit allmänheten har tillträde. Det innebär att tillsynsmyndigheten har möjligt att ställa krav på Radonhalt även i privata bostäder.

Optimering

I 3 kap. 5 och 6 § strålskyddslagen ställs krav på optimering. Optimering innebär att åtgärder ska vidtas så att radonhalten i en byggnad hålls så låg som det är möjligt och rimligt. Optimering ska prioriteras när byggnadens radonhalt överskrider referensnivån.

Informationsfilm för småhusägare från Strålsäkerhetsmyndigheten

Informationsfilm för arbetsgivare från Strålsäkerhetsmyndigheten

Gränsvärden är bindande

Det innebär att om de överskrids så är den som ansvarar för fastigheten eller lokalen tvungen att vidta åtgärder.
För mer information : strålskyddsförordning (2018:506), 8 kap. 8 § strålskyddsförordningen och speciellt under Arbetsmiljöverket - Radon.

Anmäl till Strålsäkerhetsmyndigheten

Om Radonhalten i lokaler där arbetstagare vistas fortsatt överskrider referensnivån 200 Bq/m³ trots vidtagna åtgärder ska detta anmälas till Strålsäkerhetsmyndigheten. Tillsynsansvaret för radon på arbetsplatser enligt strålskyddslagen övergår därmed till Strålsäkerhetsmyndigheten, medan tillsynen enligt arbetsmiljölagen kvarstår hos Arbetsmiljöverket.

Avgifter och Viten

Enligt 8 kap. 14 § strålskyddsförordningen får en kommun meddela föreskrifter om avgifter för den tillsyn som nämnden utövar.
Det är tillsynsmyndigheten själv som måste reglera avgiften för den tillsyn de utövar med stöd av strålskyddslagen.
Beslutet får förenas med vite enligt 8 kap. 7 § strålskyddslagen och det aktuella beloppet regleras med stöd av lag (1985:206) om viten.

Vad finns det för hälsoaspekter för att jag ska mäta Radon?

Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att Radon i inomhusluft orsakar omkring 500 lungcancerfall varje år i Sverige.
Pga. den höga dödligheten i lungcancer så innebär det att färre människor avlider i trafiken än av Radon.

Ren luft

Att sträva efter en så ren luft som möjligt med den bästa möjliga inomhusmiljön i åtanke är mycket viktigt.
Det är så vi alla kan gynna den Svenska folkhälsan!
Kravet på Optimering i 3 kap. 5 § strålskyddslagen uppfylls genom att se över sin ventilation,
det gäller speciellt när man bara har låga Radonhalter. Radon blir värre och värre med dålig ventilation
Radon ackumulerar till farliga nivåer snabbt om luftväxlingen är dålig.
Dessutom blir man tröttare och riskerar flertalet andra hälsoproblem med en undermålig och smutsig ventilation.

Ventilation som fungerar som den ska är med andra ord A & O!
Ta gärna en titt på Krya Hems Ventilationstjänster

Studier

2009 uppskattade Boverket att 75.000 lägenheter och 250.000 småhus hade Radonhalter över den nationella referensnivån.
2021 gjordes en studie som Strålsäkerhetsmyndigheten finansierade, studien indikerar att uppemot 330.000 småhus har en Radonhalt som överstiger den nationella referensnivån.

Man upskattar vidare att ca 16 procent av alla småhus, ligger över referensnivån. Det är lite anmärkningsvärt, men resultatet styrks av att det är baserat på en omfattande analys.

Oavsett exakt antal så visar resultat från studien och andra undersökningar att det finns ett mycket stort antal småhus som behöver sänka Radonhalten, säger Tomas Persson, utredare på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Totalt uppskattar Strålsäkerhetsmyndigheten att det finns närmare 400 000 bostäder i Sverige med farligt höga Radonhalter.
För att identifiera och åtgärda alla bostäder med Radonhalter över referensnivån behöver mätningar göras i alla småhus, flerbostadshus, offentliga lokaler samt arbetsplatser där man befinner sig mer än 4 timmar om dagen.

Alltför få mäter Radon

Endast en av tre småhusägare har mätt Radon i sitt hem trots att nästan nio av tio är medvetna om att Radon kan vara hälsofarligt.
Dessutom känner mindre än hälften av dem som röker till att Radon är särskilt farligt för rökare.
Samtidigt ställer fyra av tio kommuner inte krav på fastighetsägare av flerbostadshus att genomföra Radonmätningar och tre av tio kommuner har inte med Radon i sina tillsynsplaner.

Trots att höga nivåer av Radon ökar risken för lungcancer är det alltför få som mäter Radonhalten i sin bostad.

Nya strålskyddslagen 2018
Den 1 juni 2018 trädde en ny strålskyddslag i kraft.
Den nya lagen med tillhörande förordning och föreskrifter genomför tillsammans EU:s strålskyddsdirektiv (2013/59/Euratom).

För att minska människors exponering för Radon krävs åtgärder.
För detta har man tagit fram en Ny nationell handlingsplan (2018).

Strålskyddslagen tillämpas i första hand istället för miljöbalken.
Den nya strålskyddslagen (2018:396) ställer mer långtgående krav än miljöbalken. Strålskyddslagen ska därför i huvudsak tillämpas för tillsyn av Radon i bostäder och lokaler.

Ansvar och tillsynsvägledning anges i strålskyddsförordningen.
Den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet ska utöva tillsyn i fråga om Radonhalten i bostäder och lokaler som allmänheten har tillträde till (8 kap. 2 § p. 3 strålskyddsförordningen (2018:506)).

Den nya strålskyddslagen innebär att Strålsäkerhetsmyndigheten tar över det huvudsakliga tillsynsvägledningsansvaret för Radon i bostäder och lokaler (8 kap. 8 § strålskyddsförordningen).
Folkhälsomyndigheten har därför upphävt sitt allmänna råd om Radon och hänvisar till Strålsäkerhetsmyndighet.
 • PM25PM2.5
 • SulphurSO2
 • VOCVOC
 • OzoneO3
 • PM10PM10
 • CO2CO2
 • RadonRadon

Skydda anställda, familjen och dig själv från föroreningar inomhus.

 • Förbättrad inlärningsförmåga
 • Ökad prestation
 • Mer produktivitet
 • Positivare närvaro
 • Mindre frånvaro

Riskera inte varandras hälsa i onödan.

Att förstå luftkvaliteten är det första steget för att skydda sig mot föroreningar.

Först när man vet vad luften innehåller så kan man göra något åt det.

Luftföroreningar ökar risken för lung och luftvägssjukdomar samt cancer, demens, diabetes, artrit, ischemi, förmaksflimmer, hjärtsvikt och stroke.

Förutom risken för hjärt och kärlsjukdomar samt lung och luftvägssjukdomar, påverkar oren luft även orken, inlärningsförmågan, prestationen och därmed produktiviteten.

Gaser som NO2, SO2, CO, CO2, O3, Rn finns i princip alltid runt oss.

Genomföring av luftkvalitetskontroller samt att hålla Ventilationen ren är det bästa sättet att hålla sig kry och så säker som möjligt från luftföroreningar.

 • PM25PM2.5
 • PM10PM10
 • TVOCTVOC
 • CO2CO2
 • SulphurSO2
 • OzoneO3
 • RadonRadon
Radonmätning

Var 10e år
Nya fastigheter
Nya byggnader

Ansvar

Alla har ett ansvar för sin egna och sina nära och käras hälsa.
Man vill inte bo eller arbeta i Radonhus.

Arbetsplatser

Alla våningar
Gemenskapsytor
Mät varje 150m²

Arbetsrum

Om man ofta är i annat gemensamt utrymme är det bra att även göra extra mätningar där.

Flerbostadshus

Centralt
Alla våningar
Kulvert och Källare

Barnens rum

Om man ofta är i barnens rum är det bra att även göra en mätning extra där.

Villor

Centralt
Alla våningar
Källare

Vardagsrummet

Om man ofta är i tex. vardagsrummet eller i barnens rum är det bra att ha en extra mätare där.

Att kontrollera Radonvärden räddar liv!

När ska man göra en Radonmätning?

   Bygger nytt.
   Bygger om eller till.
   När man hyr ny fastighet.
   När man köper en fastighet.
   Ändrar Ventilationen eller uppvärmningssystemet.
   Om det har gått mer än 10 år sedan den senaste mätningen.

Spela upp ett informationsgivande filmklipp genom att trycka på playknappen i grönskan nedanför.
Filmen har mycket givande information som visar hur Radon kommer in i lokaler och fastigheter och vad Radonet är för något (Eng).

Faktorer för Radon

Radonkoncentrationer kan variera stort från fastighet till fastighet även i ett och samma område.

Det finns flera faktorer som kan ge ökade Radonvärden

   Undermålig Ventilation
   Hål och sprickor i byggnaden
   Sprickor i plattan
   Sprickor i väggar under mark
   Övertryck i byggnaden
   Byggnadsmaterialet
   Vattnet

Varför är det mitt ansvar?

Vi har alla ett ansvar för vår egna och framförallt våra nära och käras hälsa om dem bor i ett Radonhus.
Som arbetsgivare är man enligt lag ansvarig för att anställda inte utsätts för hälsorisker i sin arbetsmiljö. Radon är en del av det.
Förutom att det är lagstadgat så borde man ställa sig själv frågan, Varför ta risken när det är så lätt att undvika?

Vem gör vad egentligen?

Boverket

Boverket har tagit fram ett gränsvärde för Radon som gäller vid uppförande av ny byggnad eller ändring av en byggnad som är 200 Becquerel per kubikmeter inomhusluft.
Detta finns beskrivet i Boverkets byggregler, BBR.

Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar för riskbedömning och information om Radon samt håller i Radonutbildningar.
Myndigheten följer också utvecklingen av mätteknik och har tagit fram metodbeskrivningar för att mäta Radon i bostäder och dricksvatten.

Swedac

Swedac granskar och godkänner laboratorier som analyserar Radon i luft och dricksvatten.

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket har tagit fram gränsvärden för Radon på arbetsplatser och för underjordsarbete.

Sveriges geologiska undersökning (SGU)

Sveriges geologiska undersökning kartlägger radioaktivitet i marken genom flyg- och markmätningar.
Myndigheten håller även utbildningar i markRadonmätning för kommuner och konsulter.
SGU kartlägger även berg och jord, vilket också har betydelse för Radonrisken.

Livsmedelsverket

Livsmedelsverket har tagit fram gränsvärden för Radon i dricksvatten.

Kommunen

Kommunen har tillsynsansvar enligt miljöbalken.
I kommunens ansvar ingår att ta reda på om det finns olägenheter för människors hälsa i byggnader, exempelvis bostäder.
Det innebär att kommunen kan kräva att man undersöker Radonhalten i sin bostad.

Vart kommer Radonet ifrån?

Radon finns överallt - i marken, luften och vattnet.

Radon i bostäder kan komma från tre olika källor,

   Marken under och runt om huset
   Byggnadsmaterialet
   Vattnet som används i hushållet.

Marken

Marken är den vanligaste Radonkällan.
Många kommuner har därför undersökt Radonsituationen i marken.
Kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret eller motsvarande hos din kommun om du vill veta mer om Radon i marken där du bor.

Byggnadsmaterialet

Alla byggnadsmaterial som är baserade på sten (till exempel betong, tegel, lättbetong) innehåller radium och avger därför Radon.
Normalt är radiumhalten så låg att det inte finns någon risk för hälsan, men det finns undantag.
Ett sådant är alunskifferbaserad lättbetong, så kallad blåbetong, som användes från 1929 till slutet av 1970-talet.
Blåbetong i både ytter- och innerväggar samt bjälklag kan ge Radongashalter på uppåt 1 000 Bq/m³, när luftväxlingen är dålig.

I dag tillverkas inte byggnadsmaterial med så hög radiumhalt att det utgör någon nämnvärd Radonrisk.

Vattnet

Det är ovanligt med höga Radonhalter i kommunalt hushållsvatten.
Men vatten från bergborrade brunnar eller kallkällor kan innehålla Radon.

Vatten som innehåller mer än 100 Bq/l klassas som tjänligt med anmärkning och vatten med mer än 1000 Bq/l bedöms vara otjänligt att använda som livsmedel.

Förhöjda halter av Radon i dricksvatten kan vara ett tecken på att Radonhalten inomhus är förhöjd.
Gör därför alltid en mätning av Radon i inomhusluften om du upptäcker förhöjda Radonhalter i vattnet.

När Radonhaltigt vatten tappas upp eller används i tvätt- eller diskmaskiner avgår en stor del av Radonet till inomhusluften.

En tumregel säger att en Radonhalt i vatten på 1000 Bq/l ger ett tillskott på cirka 100 Bq/m³ till inomhusluften.

Att få Vår Hjälp Behöver Inte Vara Svårare Än 1 - 2 - 3!
Beställ eller Kontakta Krya Hem för rådgivning & offerter - Steg 1 för ett friskare hem
Steg 1
Beställ eller Kontakta oss

Beställ önskad tjänst via Prislista eller Butik. Kontakta oss för Rådgivning och Offertförfrågan.

Servicetekniker underättas - Steg 2 för ett friskare hem
Steg 2
Servicetekniker underrättas

Med kännedom om er beställning åker vi och utför det beställda uppdraget på utsatt tid.

Gratulerar, byggnaden är nu Kryare! - Steg 3 för ett friskare hem
Tack, nu är er byggnad Kry!

Vi skriver ett protokoll och skickar ett Certifikat. Nu kan ni njuta av en kryare och säkrare inomhusmiljö!

Steg 3

Beställ via vår Butik alternativt Kontakta Oss