Åh nej! Var är JavaScript?
Din webbläsare har inte JavaScript aktiverat eller stöder inte JavaScript. Vänligen aktivera JavaScript i din webbläsare för att visa denna webbplats ordentligt, eller uppgradera till en webbläsare som stöder JavaScript.

Butik

Butiken

Västerås

Västmanland

021 - 64 121

Växeln

Kontakt

E-post

Mät Radon i din Villa

Radon är en naturligt förekommande gas som finns i princip överallt, Radongasen är smakfri, luktfri och osynlig.

Radon fäster på damm som vi andas in. Via dammet kommer Radongas ned i luftrör och lungor.

Lungcancer är en risk om man utsätts för Radon.
Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att fler människor avlider i sviterna från Radonexponering än i trafiken!

Så låg Radonhalt som möjligt är mycket viktigt för folkhälsan!.
Dags att mäta Radon - SSM
Hur vet jag om det finns Radon i min villa?

Att genomföra en Radonmätning är det enda sättet att få reda på om ni har Radon i villan.

Följande information lutar sig mot Strålskyddslag 2018:396 samt Strålskyddsförordning 2018:506.

Ansvar för Radonmätning och åtgärder

Ansvaret ligger på den som äger bostäder, byggnader, lokaler och verksamhetschefer. Man ska se till att mäta Radonhalten och hålla den så låg som det är möjligt och rimligt. Mer information finns här,
3 kap. 5 § strålskyddslagen, - 8 kap. 8 § strålskyddsförordningen samt
3 kap. 5 § strålskyddsförordningen.

Vilka gränsvärden gäller för Radon?

Referensnivån är 200 Bq/m³ inomhus i bostäder som årligt genomsnitt.

Rekommenderade nivåer för åtgärder på radon
Man kan mäta året runt för att få en bra indikation på Radonstatusen
Informationsfilm för småhusägare

Radon i bostäder

Av 3 kap. 6 § strålskyddsförordningen framgår, som nämnts ovan, att referensnivån 200 Bq/m³ gäller i bostäder och lokaler dit allmänheten har tillträde. Det innebär att tillsynsmyndigheten har möjligt att ställa krav på Radonhalt även i privata bostäder.

Optimering

I 3 kap. 5 och 6 § strålskyddslagen ställs krav på optimering. Optimering innebär att åtgärder ska vidtas så att radonhalten i en byggnad hålls så låg som det är möjligt och rimligt. Optimering ska prioriteras när byggnadens radonhalt överskrider referensnivån,

Vad finns det för hälsoaspekter för att jag ska mäta Radon?

Man kan utveckla lungcancer om man utsätts för Radon.
Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att Radon i inomhusluften orsakar omkring 500 lungcancerfall varje år, bara här i Sverige.
På grund utav den höga dödligheten i lungcancer så innebär det att färre människor avlider i den Svenska trafiken än av Radon exponering!

Viten och Avgifter

Enligt 8 kap. 14 § strålskyddsförordningen får en kommun meddela föreskrifter om avgifter för den tillsyn som nämnden utövar.
Det är tillsynsmyndigheten själv som måste reglera avgiften för den tillsyn de utövar med stöd av strålskyddslagen.
Beslutet får förenas med vite enligt 8 kap. 7 § strålskyddslagen och det aktuella beloppet regleras med stöd av lag (1985:206) om viten.

Ren luft

Att sträva efter en så ren luft som möjligt med den bästa möjliga inomhusmiljön i åtanke är mycket viktigt.
Det är så vi alla kan gynna den Svenska folkhälsan!
Man upfyller även kravet på optimering i 3 kap. 5 § strålskyddslagen genom att se över sin ventilation, även om man har låga Radonnivåer. Radon blir värre och värre med dålig ventilation
Radon ackumulerar till farliga nivåer snabbt om luftväxlingen är dålig.
Dessutom blir man tröttare och riskerar andra hälsoproblem med en dålig och smutsig ventilation.

Ventilation som fungerar som den ska är med andra ord A & O!
Ta gärna en titt på Krya Hems Ventilationstjänster

Källor : Strålsäkerhetsmyndigheten, Boverket, Folkhälsomyndigheten.
 • Faktorer för ökade Radonkoncentrationer i byggnader

  Radonkoncentrationerna kan variera ordentligt från hus till hus även i ett och samma område.
  I byggnader är Radonkoncentrationerna i regel högre än ute i den friska luften.
  Radon är tyngre än luft, därför har man särskilt höga Radonvärden i de lägre utrymmena.
  Källare och utrymmen som är under marknivå är de som oftast har en högre grad av Radon.
  Undermålig Ventilation kan även göra så att Radon samlas till hälsofarliga nivåer.
  Även Skorstenseffekten / Skorstensverkan spelar en roll för Radonnivåerna.

  Radonmätning
  Faktorer för ökade Radonkoncentrationer i byggnader
 • Radonkällor

  Huvuddelen av Radonet kommer från marken och berggrunden.
  Med högre koncentrationer av radium-226, uran-238, uran-235 eller thorium-232 i mark och berggrund desto högre är Radonkoncentrationerna.
  Radon kan också komma in i byggnaden via dricksvatten, men det är ganska ovanligt.
  Radon finns även i byggnadsmaterialet blåbetong som producerades fram till 1975.
  Har man höga Radium nivåer i byggnadsmaterialet så bidrar även det till den totala Radonbelastningen i en byggnad.

  Mätning Radhus & Lägenheter
  Radonkällor
 • Markens egenskaper spelar en stor roll för Radonnivåer

  Med mer genomtränglig, dvs porösare mark kan Radonet lättare stiga ur marken. Däremot kan en mycket lerande och tät jord bilda ett naturligt “Radonlås“.
  Det som i regel ger ökade Radonhalter är,

  Jordporositet - Porösmark
  Berggrund med hög uranhalt
  Sprickor i marken

  Mätning Villor
  Faktorer för ökade Radonkoncentrationer i byggnader
 • Ventilationen spelar en avgörande roll för Radonhalter

  En väl fungerande Ventilation håller huset renare från alla typer av skadliga VOCs även Radon.
  Öppna dörrar och öppna fönster kan tyvärr påverka tryckförhållandena i byggnaden negativt.
  Felaktigt justerade ventilationssystem kan orsaka ett övertryck i byggnaden.
  Om ett övertryck finns i byggnaden så sugs Radon från marken in i byggnaden mycket effektivt.

  Mer om Ventilation
  Faktorer för ökade Radonkoncentrationer i byggnader
 • Skorstenseffekten är även känt som Skorstensverkan

  Den individuella uppvärmningen av byggnaden har en viss påverkan liknandes Ventilationen.
  Vid uppvärmning stiger varm luft, vilket skapar ett undertryck i grundplattan eller källaren.
  Denna effekt kan förstärkas ytterligare av fläktar och/eller eldstäder.
  Det är därför man behöver kontrollera så att luftväxlingen samverkar bra i fastigheten.

  Mer om Ventilation
  Skorstenseffekten är även känt som Skorstensverkan
 • Sprickor och håligheter ger mer Radon

  Om man har sättningar i fastigheten finns det även sprickor som ger Radonet flera vägar in.
  Det kan även finnas en mängd andra otätheter som är viktiga att kontrollera. Man ska alltid göra en ny mätning vid följande,
  Bygger nytt.
  Bygger om eller till.
  När man köper en fastighet.
  Ändrar Ventilationen eller uppvärmningssystemet.
  Om det har gått mer än 10 år sedan den senaste mätningen.

  Mer om Radonmätningar
  Sprickor och håligheter ger mer Radon
 • Är du arbetsgivare eller anställd?

  Mer om Radonmätningar
 • Äger du ett småhus?

  Radonmätning Villor
Radonmätning

Var 10e år
Nya fastigheter
Nya byggnader

Ansvar

Alla har ett ansvar för sin egna och sina nära och käras hälsa.
Man vill inte bo eller arbeta i Radonhus.

Arbetsplatser

Alla våningar
Gemenskapsytor
Mät varje 150m²

Arbetsrum

Om man ofta är i annat gemensamt utrymme är det bra att även göra extra mätningar där.

Flerbostadshus

Centralt
Alla våningar
Kulvert och Källare

Barnens rum

Om man ofta är i barnens rum är det bra att även göra en mätning extra där.

Villor

Centralt
Alla våningar
Källare

Vardagsrummet

Om man ofta är i tex. vardagsrummet eller i barnens rum är det bra att ha en extra mätare där.

Att kontrollera villans Radon räddar liv!

När ska man göra en Radonmätning?

   Bygger nytt.
   Bygger om eller till.
   När man hyr ny fastighet.
   När man köper en fastighet.
   Ändrar Ventilationen eller uppvärmningssystemet.
   Om det har gått mer än 10 år sedan den senaste mätningen.

Spela upp ett informationsgivande filmklipp genom att trycka på playknappen i grönskan nedanför.
Filmen har mycket givande information som visar hur Radon kommer in i lokaler och fastigheter och vad Radonet är för något (Eng).

Faktorer för Radon

Radonkoncentrationer kan variera stort från fastighet till fastighet även i ett och samma område.

Det finns flera faktorer som kan ge ökade Radonvärden

   Undermålig Ventilation
   Hål och sprickor i byggnaden
   Sprickor i plattan
   Sprickor i väggar under mark
   Övertryck i byggnaden
   Byggnadsmaterialet
   Vattnet

Att få vår hjälp är lika enkelt som 1 - 2 - 3!
Beställ eller Kontakta Krya Hem för rådgivning eller offertförfrågan - Steg 1 för ett friskare hem
Steg 1
Beställ eller Kontakta oss

Beställ önskad tjänst via Prislista eller Butik. Kontakta oss för Rådgivning eller Offertförfrågan.

Servicetekniker underättas - Steg 2 för ett friskare hem
Steg 2
Servicetekniker underrättas

Med kännedom om er beställning åker vi och utför det beställda uppdraget på utsatt tid.

Gratulerar, byggnaden är nu Kryare! - Steg 3 för ett friskare hem
Tack, nu är er byggnad Kry!

Vi skriver ett protokoll och skapar ett Certifikat. Nu kan ni njuta av en kryare och säkrare inomhusmiljö!

Steg 3

Beställ via vår Butik alternativt Kontakta Oss