Åh nej! Var är JavaScript?
Din webbläsare har inte JavaScript aktiverat eller stöder inte JavaScript. Vänligen aktivera JavaScript i din webbläsare för att visa denna webbplats ordentligt, eller uppgradera till en webbläsare som stöder JavaScript.

Butik

Butiken

Västerås

Västmanland

021 - 64 121

Växeln

Kontakt

E-post

Vad är Radon?

Radon är en smakfri, luktfri och osynlig radioaktiv gas som frigörs naturligt när en av de radioaktiva grundämnena radium eller uran sönderfaller.
Dessa ämnen är naturligt förekommande i varierande omfattning i alla berg och jordarter.
Det kan finnas särskilt höga Radonhalter i vatten från bergborrade brunnar och i viss mån även i grävda brunnar där vattnet kommer från sprickor i berget.
Radon är även förekommande i byggnadsmaterial där bergarter ingår.

Lungcancer är en risk om man utsätts för Radon.
Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att Radon i bostäder orsakar omkring 500 lungcancerfall per år i Sverige.
Det innebär att fler människor dör av Radon än i trafiken eftersom dödligheten i lungcancer är mycket hög.

Ren luft med en så låg Radonhalt som möjligt är därför mycket viktigt för att gynna folkhälsan och för att undvika onödig exponering av joniserande strålning.
God Ventilation är med andra ord, A och O!
Dags att mäta Radon - SSM
Hur vet jag om det finns Radon i min fastighet eller byggnad?

Enda sättet att ta reda på om det finns Radon i fastigheter och byggnader är genom att man utanför en Radonmätning.

Radon är naturens passiva rökning

När temperaturen är högre inomhus än utomhus uppstår det ett litet undertryck i bostaden som kan dra in markluft exempelvis genom avlopp, fönster, otäta bussningar och sprickor i husplattan eller husgrunden. Nästan alla sorters jord frisätter Radon. När vi andas in luft som innehåller Radon kan det radioaktiva sönderfallet äga rum i våra lungor och bestråla oss inifrån.

Undersökningar gjorda från bla. Danmark visar att det är stor skillnad på hur hög strålning det är på olika platser i landet.
Radonhalten varierar med uranhalten i den lokala bergarten samt jordarternas egenskaper, dvs porösiteten.

Följande information lutar sig mot Strålskyddslag 2018:396 samt Strålskyddsförordning 2018:506.

Varför ska jag ska mäta Radon?

Ansvaret ligger på den som äger bostäder, byggnader, lokaler och verksamhetschefer. Man ska se till att mäta Radonhalten och hålla den så låg som det är möjligt och rimligt. Mer information finns här,
   Radon Arbetsmiljöverket
   3 kap. 5 § strålskyddslagen
   8 kap. 8 § strålskyddsförordningen
   3 kap. 5 § strålskyddsförordningen

Vad finns det för hälsoaspekter för att jag ska mäta Radon?

Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att Radon i inomhusluft orsakar omkring 500 lungcancerfall varje år i Sverige.
Pga. den höga dödligheten i lungcancer så innebär det att färre människor avlider i trafiken än av Radon.

Vilka gränsvärden gäller?

Referensnivån för Radon i Sverige är 200 Bq/m³ inomhus i bostäder och lokaler som ett årlig genomsnitt.
Vatten med mer än 100 Bq/l klassas som tjänligt med anmärkning.
Vatten med mer än 1000 Bq/l bedöms vara otjänligt.
Man kan mäta året runt för att få en bra indikation på Radonstatusen.
Rekommenderade nivåer för åtgärder på radon

Radon i bostäder

Av 3 kap. 6 § strålskyddsförordningen framgår, som nämnts ovan, att referensnivån 200 Bq/m³ gäller i bostäder och lokaler dit allmänheten har tillträde. Det innebär att tillsynsmyndigheten har möjligt att ställa krav på Radonhalt även i privata bostäder.

Optimering

I 3 kap. 5 och 6 § strålskyddslagen ställs krav på optimering. Optimering innebär att åtgärder ska vidtas så att radonhalten i en byggnad hålls så låg som det är möjligt och rimligt. Optimering ska prioriteras när byggnadens radonhalt överskrider referensnivån.

Studier

Totalt uppskattar Strålsäkerhetsmyndigheten att det finns ca 400 000 bostäder i Sverige med farligt höga Radonhalter.
För att identifiera och åtgärda alla bostäder med Radonhalter över referensnivån behöver mätningar göras i alla småhus, flerbostadshus, offentliga lokaler samt arbetsplatser där man befinner sig mer än 4 timmar om dagen.

Ren luft

Att sträva efter en så ren luft som möjligt med den bästa möjliga inomhusmiljön i åtanke är mycket viktigt.
Det är så vi alla kan gynna den Svenska folkhälsan!
Man upfyller även kravet på optimering i 3 kap. 5 § strålskyddslagen genom att se över sin ventilation, även om man har låga Radonnivåer. Radon blir värre och värre med dålig ventilation
Radon ackumulerar till farliga nivåer snabbt om luftväxlingen är dålig.
Dessutom blir man tröttare och riskerar andra hälsoproblem med en dålig och smutsig ventilation.

Ventilation som fungerar som den ska är med andra ord A & O!
Ta gärna en titt på Krya Hems Ventilationstjänster

Källor : Strålsäkerhetsmyndigheten, Boverket, Folkhälsomyndigheten.
 • Faktorer för ökade Radonkoncentrationer i byggnader

  Radonkoncentrationerna kan variera ordentligt från hus till hus även i ett och samma område.
  I byggnader är Radonkoncentrationerna i regel högre än ute i den friska luften.
  Radon är tyngre än luft, därför har man särskilt höga Radonvärden i de lägre utrymmena.
  Källare och utrymmen som är under marknivå är de som oftast har en högre grad av Radon.
  Undermålig Ventilation kan även göra så att Radon samlas till hälsofarliga nivåer.
  Även Skorstenseffekten / Skorstensverkan spelar en roll för Radonnivåerna.

  Radonmätning
  Faktorer för ökade Radonkoncentrationer i byggnader
 • Radonkällor

  Huvuddelen av Radonet kommer från marken och berggrunden.
  Med högre koncentrationer av radium-226, uran-238, uran-235 eller thorium-232 i mark och berggrund desto högre är Radonkoncentrationerna.
  Radon kan också komma in i byggnaden via dricksvatten, men det är ganska ovanligt.
  Radon finns även i byggnadsmaterialet blåbetong som producerades fram till 1975.
  Har man höga Radium nivåer i byggnadsmaterialet så bidrar även det till den totala Radonbelastningen i en byggnad.

  Mätning Radhus & Lägenheter
  Radonkällor
 • Markens egenskaper spelar en stor roll för Radonnivåer

  Med mer genomtränglig, dvs porösare mark kan Radonet lättare stiga ur marken. Däremot kan en mycket lerande och tät jord bilda ett naturligt “Radonlås“.
  Det som i regel ger ökade Radonhalter är,

  Jordporositet - Porösmark
  Berggrund med hög uranhalt
  Sprickor i marken

  Mätning Villor
  Faktorer för ökade Radonkoncentrationer i byggnader
 • Ventilationen spelar en avgörande roll för Radonhalter

  En väl fungerande Ventilation håller huset renare från alla typer av skadliga VOCs även Radon.
  Öppna dörrar och öppna fönster kan tyvärr påverka tryckförhållandena i byggnaden negativt.
  Felaktigt justerade ventilationssystem kan orsaka ett övertryck i byggnaden.
  Om ett övertryck finns i byggnaden så sugs Radon från marken in i byggnaden mycket effektivt.

  Mer om Ventilation
  Faktorer för ökade Radonkoncentrationer i byggnader
 • Skorstenseffekten är även känt som Skorstensverkan

  Den individuella uppvärmningen av byggnaden har en viss påverkan liknandes Ventilationen.
  Vid uppvärmning stiger varm luft, vilket skapar ett undertryck i grundplattan eller källaren.
  Denna effekt kan förstärkas ytterligare av fläktar och/eller eldstäder.
  Det är därför man behöver kontrollera så att luftväxlingen samverkar bra i fastigheten.

  Mer om Ventilation
  Skorstenseffekten är även känt som Skorstensverkan
 • Sprickor och håligheter ger mer Radon

  Om man har sättningar i fastigheten finns det även sprickor som ger Radonet flera vägar in.
  Det kan även finnas en mängd andra otätheter som är viktiga att kontrollera. Man ska alltid göra en ny mätning vid följande,
  Bygger nytt.
  Bygger om eller till.
  När man köper en fastighet.
  Ändrar Ventilationen eller uppvärmningssystemet.
  Om det har gått mer än 10 år sedan den senaste mätningen.

  Mer om Radonmätningar
  Sprickor och håligheter ger mer Radon
 • Är du arbetsgivare eller anställd?

  Mer om Radonmätningar
 • Äger du ett småhus?

  Radonmätning Villor
Radonmätning

Var 10e år
Nya fastigheter
Nya byggnader

Ansvar

Alla har ett ansvar för sin egna och sina nära och käras hälsa.
Man vill inte bo eller arbeta i Radonhus.

Arbetsplatser

Alla våningar
Gemenskapsytor
Mät varje 150m²

Arbetsrum

Om man ofta är i annat gemensamt utrymme är det bra att även göra extra mätningar där.

Flerbostadshus

Centralt
Alla våningar
Kulvert och Källare

Barnens rum

Om man ofta är i barnens rum är det bra att även göra en mätning extra där.

Villor

Centralt
Alla våningar
Källare

Vardagsrummet

Om man ofta är i tex. vardagsrummet eller i barnens rum är det bra att ha en extra mätare där.

Att kontrollera Radonhalten räddar liv!

När ska man göra en Radonmätning?

   Bygger nytt.
   Bygger om eller till.
   När man hyr ny fastighet.
   När man köper en fastighet.
   Ändrar Ventilationen eller uppvärmningssystemet.
   Om det har gått mer än 10 år sedan den senaste mätningen.

Spela upp ett informationsgivande filmklipp genom att trycka på playknappen i grönskan nedanför.
Filmen har mycket givande information som visar hur Radon kommer in i lokaler och fastigheter och vad Radonet är för något (Eng).

Faktorer för Radon

Radonkoncentrationer kan variera stort från fastighet till fastighet även i ett och samma område.

Det finns flera faktorer som kan ge ökade Radonvärden

   Undermålig Ventilation
   Hål och sprickor i byggnaden
   Sprickor i plattan
   Sprickor i väggar under mark
   Övertryck i byggnaden
   Byggnadsmaterialet
   Vattnet

Att få vår hjälp är lika enkelt som 1 - 2 - 3!
Beställ eller Kontakta Krya Hem för rådgivning eller offertförfrågan - Steg 1 för ett friskare hem
Steg 1
Beställ eller Kontakta oss

Beställ önskad tjänst via Prislista eller Butik. Kontakta oss för Rådgivning eller Offertförfrågan.

Servicetekniker underättas - Steg 2 för ett friskare hem
Steg 2
Servicetekniker underrättas

Med kännedom om er beställning åker vi och utför det beställda uppdraget på utsatt tid.

Gratulerar, byggnaden är nu Kryare! - Steg 3 för ett friskare hem
Tack, nu är er byggnad Kry!

Vi skriver ett protokoll och skapar ett Certifikat. Nu kan ni njuta av en kryare och säkrare inomhusmiljö!

Steg 3

Beställ via vår Butik alternativt Kontakta Oss